< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים (גבריאלה ספקטור- מרזל) [מקוון] 12.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061012/

היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים, ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל ( יתקיים באופן מקוון)

הסדנה תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הפרשניות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד). ככל שהזמן יאפשר, יידונו שאלות אלה: מה הוא נושא מתאים למחקר איכותני? כיצד מנסחים שאלות מחקר איכותניות במסורות המחקר האיכותניות המרכזיות? מה מאפיין מערכי מחקר איכותניים? מה הוא הרציונל של דגימה איכותנית, ואילו צורות דגימה אפשריות לאורו? מה הם העקרונות המרכזיים של איסוף נתונים במחקר איכותני? מה הם העקרונות של ניתוח איכותני, ומה הן הגישות הרווחות בניתוח נתונים איכותניים? מה הם ההיבטים האתיים הייחודיים של מחקרים איכותניים? מה הוא מחקר איכותני איכותי?

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות המתכננות/ים לערוך מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים שונים של עריכתו.

תרומת הסדנה

  • הבנת המאפיינים של נושאים המתאימים לחקירה איכותנית
  • רכישת יכולת לנסח שאלות מחקר איכותניות
  • רכישת יכולת לתכנן מערך מחקר איכותני
  • הבנת הכלים המרכזיים לאיסוף נתונים ולניתוחם במחקרים איכותניים
  • הבנת הסוגיות האתיות הייחודיות למחקרים איכותניים ואסטרטגיות ההתמודדות עימן
  • הכרת התבחינים של איכות במחקרים איכותניים

 

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 12 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: 

https://store.macam.ac.il/store/workshops/9670

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה