< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // סדנה: מבוא למחקר איכותני (גבריאלה ספקטור-מרזל) [מקוון] 5.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061010-1/

בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות, ומבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים; יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), תוך הצבעה על המשותף והמבחין ביניהן.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם התנסו בעריכת מחקר איכותני, או שמצויות/ים בשלבים הראשונים בתכנונו או בעריכתו.

תרומת הסדנה

  • הבנת התשתית הפילוסופית והמתודולוגית של מחקרים איכותניים-פרשניים
  • הכרת אסטרטגיות החקירה (מסורות המחקר) המרכזיות במחקר איכותני

מחיר: 300 ₪

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 5 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30

https://store.macam.ac.il/store/workshops/9669

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה