< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: משרה תקנית במחלקה לתנ"ך [בר אילן, רמת גן] דדליין=1.8.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0060300/

המחלקה לתנ”ך, בפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן, מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית במחלקה.
המשרה פתוחה למועמדים ולמועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט.
דרישות התפקיד: הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומים מגוונים בחקר המקרא, וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להדריך תלמידי מחקר לתארים מתקדמים, להשתלב במטלות המחלקתיות, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות.
יתרון יינתן לחוקרים שבין תחומי ההתמחות שלהם חקר המקרא לסוגיו ובייחוד חקר הסיפור המקראי, וכמו כן התמחות בפרשנות המקרא בקרב יהודי ארצות המזרח במאות ה-20-16.
שפת ההוראה העיקרית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית.
מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאה לדוגמה, ריאיון ומפגשים עם חברי וחברות סגל המחלקה.
לפרטים נוספים, נא לפנות לפרופ’ מיכאל אביעוז, ראש המחלקה לתנ”ך: Michael.Avioz@biu.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג המחלקה למקרא לתנ”ך מופיע באתר:
https://bible.biu.ac.il/node/946

המועמדים מתבקשים להגיש את פנייתם לכתובת: bibledeptchair@gmail.com.
יש לצרף את המסמכים האלה:
(1) מכתב פנייה;
(2) אישור קבלת תואר דוקטור או אישור רשמי על מועד זכאות;
(3) קורות חיים;
(4) רשימת פרסומים;
(5) עד שלושה עמודים של תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה;
(6) אם רלוונטי: סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות;
(7) שני פרסומים מדעיים נבחרים;
(8) שלושה מכתבי המלצה, יישלחו ישירות ע”י הממליצים לכתובת:
bibledeptchair@gmail.com

המועד האחרון למשלוח פניות: 1 באוגוסט 2020.12

Message publisher
מיכאל אביעוז michael.avioz@biu.ac.il
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, Ramat Gan, Israel
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added