הזדמנות // מלגה: בתר דוקטורט בנושא: סרסורים, זונות וקמפיינרים יהודים בהקשר דו-לאומי גרמני-אנגלי, 1940-1870 [ברלין] דדליין=26.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0060111/

Rese­arch Assist­ant (Post­Doc)

The pos­i­tion holder will work on a par­tic­u­lar aspect of their choice within the scope of the bi-national pro­ject “Jew­ish Pimps, Pros­ti­tutes, and Cam­paign­ers in a transna­tional Ger­man and Brit­ish Con­text, 1870-1940”.

 • Pub­lic­a­tion of research find­ings as a mono­graph and in journ­als (the pos­i­tion is suit­able for any­one wish­ing to fur­ther their aca­demic qual­i­fic­a­tions)
 • Present­a­tion of research find­ings at (inter)national con­fer­ences and sym­po­sia
 • Act­ive involve­ment in organ­iz­ing and lead­ing aca­demic and pub­lic pro­grams (col­loquia, work­shops, con­fer­ences, events with external cooper­a­tion part­ners, etc.)
 • Close col­lab­or­a­tion with the pro­ject leader and UK pro­ject part­ners at Queen Mary Uni­versity

Require­ments:

 • Suc­cess­fully com­pleted uni­versity degree (Mas­ter, Dip­lom or equi­val­ent) and PhD in his­tory (focus­ing on 19th/20th cen­tury)
 • Know­ledge of lan­guages rel­ev­ant to the pro­ject, such as an East European lan­guage (Pol­ish, Rus­sian, Yid­dish) or Hebrew
 • A deeper under­stand­ing of Jew­ish his­tory, the his­tory of Anti­semit­ism and gender his­tory demon­strated by rel­ev­ant pub­lic­a­tions is desir­able
 • Com­pet­ence in the use of MS applic­a­tions and lit­er­at­ure data­bases
 • Excel­lent know­ledge of the Ger­man and inter­na­tional archive land­scape and struc­tures as well as out­stand­ing research skills within the areas of Jew­ish his­tory, the his­tory of Anti­semit­ism and gender his­tory
 • Excel­lent Ger­man and Eng­lish skills
 • The pos­i­tion requires excel­lent com­mu­nic­a­tion and team skills as well as out­stand­ing sub­ject expert­ise

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
Technische Universität Berlin, Germany
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה