< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למושב בכנס: קהילות משימה עירוניות בישראל, בכנס האגודה הגאוגרפית הישראלית [תל חי 12/20] דדליין=15.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0052307/

קול קורא לעריכת מושב בנושא "קהילות משימה עירוניות" בכנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית תשפ"א במכללת תל-חי

פרופ' אבינועם מאיר ופרופ' נורית אלפסי

העיר מתמיד נתפסה ע"י תושביה כמהות דינמית, כשדה ניסויים מרחבי חברתי ותרבותי. גם מעמד הפרט בחברה העירונית (ובכלל) נתפס כמהות דינמית. האינדיבידואליות העירונית נתקלת יותר ויותר בקהילתיות העירונית כתנועה עירונית חדשה המבקשת להגדיר מחדש את מושג העיר ולעצב בהתאם את מרחביה. אחד הביטויים הבולטים של קהילתיות זו היא קהילות משימה עירוניות עם רמות שונות של שיתופיות ומשימתיות, שמטרתן הינה מתן ביטוי אחר למעמדו של הפרט, לא כאובייקט אטומיסטי, אלא כסובייקט יחסותי, אשר חפץ להימנות עם קבוצה בעלת מטרה הקשורה בשינוי אורח החיים העירוני למען השגת אחריות סביבתית חברתית כלכלית ומרחבית רבה יותר.

בישראל קיימות כיום עשרות קהילות משימה עירוניות, שחבריהן/חברותיהן מקורם ממגוון רקעים תרבותיים חברתיים וכלכליים, וכך גם יעדיהן המגוונים בהקמת הקהילות. חלקן הן קהילות משימה שהוקמו במקום מגורי חבריהן/ם, ואחרות הן קהילות משימה שנאספות ממקומות שונים לצורך השתכנת בישובים מסוימים. גם מידת המשימתיות מגוונת, החל ממשימה אחת חדה וברורה ועד קהילות עם מגוון משימות ומחויבות אישית. ולבסוף, מרכיבים חברתיים שונים יכולים לאפיין קהילות משימה שונות, כגון הרכב גילי ייחודי. קהילות משימה אלו הולכות ומתבלטות ונטמעות בנוף העירוני המרחבי והחברתי, תוך הלימה או אי-הלימה אתו. ההלימה יכולה לנבוע מזהות או מפגש ערכים ואינטרסים עם התושבים והרשות המקומית ולעומת זאת אי-ההלימה יכולה לחולל קונפליקטים. לכל אלה יכולות להיות השפעות ניכרות על תהליכי התפתחותו של המרחב העירוני ועל תהליכי תכנונו ו/או התחדשותו.

מטרת המושב המתוכנן לכנס האגודה הגאוגרפית הישראלית תשפ"א במכללת תל-חי (חנוכה, 13-14.12.20) היא לכנס ביחד חוקרות וחוקרים כדי להציג את מחקריהם/ן בנושא קהילות משימה עירוניות (ואולי אף כפריות). המחקרים יכולים לעסוק בכל היבט אפשרי, חברתי-תרבותי-כלכלי-פוליטי-סביבתי, ותאורטי-אמפירי-תכנוני, של קהילות משימה עירוניות. נשמח לקבל תקצירים של כ-300 מילה עד 15.7.20. לאחר הגשת התקצירים אלינו ואישור קבלתם על ידינו, כל מגיש/ה י/תצטרך גם להירשם ולהגיש אישית ורשמית את התקציר לפי כללי הועדה המארגנת של הכנס שיפורסמו בהמשך.

 

בתודה על שיתוף הפעולה

 

אבינועם מאיר ameir@bgu.ac.il

נורית אלפסי nurital@bgu.ac.il

מפרסם ההודעה
פרופ' אבינועם מאיר ameir@bgu.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית תל חי, קרית שמונה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה