< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי של פורום היסטוריוניות לחקר נשים במזרח התיכון: סוגיות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות בהיסטוריה של המרחב [חיפה, 07/20] דדליין=7.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0051818/

פורום היסטוריוניות במרכז מחקר פמיניסטי אשה לאשה חיפה בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון באוניברסיטה העברית והמכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים באוניברסיטה הפתוחה מזמינים חוקרות וחוקרים להשתתף בכנס השנתי של פורום היסטוריוניות, לחקור נשים במזרח התיכון . הכנס ייערך ביום ד', 15 ביולי 2020, ויתקיים באופן פיזי בחיפה וכן ככנס משודר עם אפשרות צפייה מרחוק.

הכנס יעסוק במעורבותן של נשים ובהשפעתן על תפיסות של גבריות, נשיות ויחסים מגדריים על עיצוב והתפתחות של חברות במזרח התיכון. מטרת הכנס היא לבחון את התרומה של מגדר כמסגרת פרשנית להבנת המציאות ההיסטורית בחברות שונות במזרח התיכון על היבטיהן החברתיים, התרבותיים והפוליטיים, ולהבנת יחסי הגומלין בין מציאויות אלו לתופעות ותהליכים אזוריים וגלובליים. באמצעות הפרספקטיבה המגדרית נציע לאתגר את המחיצות בין היסטוריה של נשים ומגדר להיסטוריה "כללית", בין היסטוריה פלסטינית-ישראלית להיסטוריה של המרחב כולו, כמו גם לבחון את יחסי הגומלין בין חיי היום-יום לתהליכים מדינתיים, אזוריים וגלובליים.

אנו מזמינות היסטוריוניות והיסטוריונים, וכן חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות קרובות, להגיש הצעות להרצאות או למושבים, שיבחנו סוגיות שונות הנובעות מנושא הכנס ומטרותיו, כמו: ארגוני נשים והשתתפותם במאבקים פמיניסטיים ואחרים, מחשבה ופעילות דתית של נשים, קונפליקטים ושיתופי פעולה בין נשים ממעמדות שונים ומדתות שונות, מאבקים והישגים של נשים בשדות מקצועיים שונים, מגדר והתמודדות עם שוליות חברתית, ייצוגים של מגדר בתרבות, ביטויים עיצוביים ותרומתם לשיח הנידון, והבנייה של זהויות מגדריות ומיניות.

להגשת הצעה להרצאה יש לשלוח שם, כתובת מייל ותקציר בן 250-300 מילה. להגשת הצעה למושב יש לשלוח את תקצירי ההרצאות ותקציר בן 250-300 מילה של נושא המושב ושמות המארגנות.

הצעות להרצאות ולמושבים ניתן לשלוח עד יום ו', 7.6.2020, לד"ר שרון מפציר בכתובת sharonmaf@gmail.com

פורום היסטוריוניות החל לפעול ב-2017 תחת המרכז למחקר פמיניסטי באשה לאשה ומאגד חוקרות העוסקות בהיסטוריה של המזרח התיכון וישראל-פלסטין במאות ה-19 וה-20, אשר במוקד מחקרן סוגיות חברתיות ותרבותיות.

מפרסם ההודעה
sharonmaf@gmail.com שרון מפציר
כתובת מלאה
אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה, Arlozorov Street, Haifa, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה