< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ניוזלטר: הידיעון המקוון של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר 10 במאי 2020 (יפה ברלוביץ, רוני בן-כנען) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0051613/

ידיעון מקוון דו שבועי , עורכות יפה ברלוביץ רוני בן-כנען האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדרגליו

גליון זה פותח ברשימה בשם: חזרנו. האמנם? לאן? או המקום של האגודה ללימודים פמיניסטיים לקראת הבאות (כתבה י' ברלוביץ), וכן מדורים קבועים חדש על המדף (ספרה של ד"ר שרון מאיר-קריגר "מבע של בעתה"), מחקר פמיניסטי: הקשר בין השתייכות תרבותית לתחושת ביטחון אישי, מאת פרופ' עירית קינן וד"ר שמחה גתהון), פמיניזם אקטואלי: הקשר בין קריאת שירה לבין חשיבה מחדש על חיי הקמפוס בעידן הקורונה (ד"ר ורד טוהר), וכן לוח מודעות, קול קורא, שירת נשים ועוד

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

https://lp.vp4.me/mjsj

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה