< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט דוקטורט במדעי החברה – בית הספר לבריאות הציבור [אונ' חיפה] מיידי

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050500/

למחקר מרתק בתחום בריאות הנפש דרוש פוסט דוקטורנט אשר סיים דוקטורט במדעי החברה (פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, וכו׳) במהלך השנים האחרונות. מילגה נאה תנתן למועמד המתאים. רצוי ידע בשיטות מחקר איכותניות וכמותניות ויכולת מוכחת לכתיבה אקדמית.

לפרטים – נא לפנות לד״ר רוני אלרן-ברק מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה
roniebarak@gmail.com

מטרת  המלגה הנה לאפשר לתלמידי בתר- דוקטורט להקדיש את מירב זמנם ומרצם למחקר והיא מיועדת לתלמידי בתר -דוקטורט חדשים באוניברסיטת חיפה. במקרים חריגים יוענקו מלגות לאלה הממשיכים לשנה שנייה בלבד של התכנית.

תנאי הגשה:
• דוקטורנטים שסיימו את לימודיהם באוניברסיטה שאינה אוניברסיטת חיפה.
• דוקטורנטים שסיימו לימודיהם באוניברסיטת חיפה ומבקשים להשתלם בחוג שאינו החוג בו סיימו את הדוקטורט.
• מועמד אשר קיבל זכאות לתואר דוקטור לאחר ה – 1 באוקטובר2016
• מועמד אשר הגיש את הדוקטורט לשיפוט עד למועד הגשת הבקשה למלגה זו ובידיו אסמכתא להגשה.
• מועמד אשר סיים שנת השתלמות אחת כפוסט דוקטורט ומבקש להאריך את תקופת השתלמותו בשנה נוספת, כאמור ברישא ההודעה.

קריטריונים לבחירת המועמדים
• הישגים אקדמיים ומחקריים
• פרסומים בכתבי עת שפיטים
• מכתבי המלצה
• הצעת המחקר

לאחר אישור המלגה מתחייב המשתלם כלפי האוניברסיטה:
* לסיים את עבודת המחקר תוך שנתיים לכל היותר מתחילת לימודי הפוסט דוקטורט.
* להגיש דו"ח מדעי שנתי מסכם עד לתאריך 1.8.2021
* במקרה של הארכת מלגה לשנה שניה להגיש דו"ח מדעי עד לתאריך הגשת הבקשה להארכה בשנה העוקבת.
* לא לעבוד בעבודה נוספת בין אם בשכר ובין אם לא בשכר. בקשה לעבודת הוראה באוניברסיטה בהיקף שח 2-8 שעות שבועיות באוניברסיטת חיפה תדון ותאושר בתנאי שלא תפגע באופן משמעותי בהשתלמות.
* לבקש אישור הדיקן ללימודים מתקדמים לכל הפסקה בעבודת המחקר ולצרף לבקשה מכתב מהמנחה הכוללים את הנימוקים לעזיבתו של המשתלם. הבקשה תוגש חודש לפני מועד העזיבה. במקרה דנן, המשתלם יחזיר את החלק היחסי של התשלום האחרון ויוותר על המשך תשלומי המלגה.

מפרסם ההודעה
ד"ר רוני אלרן-ברק relranbar@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, Abba Khoushy Avenue, Haifa, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה