< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תכנית דוקטורנטים במדעי החברה והרוח [פורום קהלת / ירושלים] דדליין=14.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0050404/

תכנית ייחודית לתלמידי מחקר מצטיינים לתואר שלישי במדעי החברה והרוח.

מצורף טופס פרטים להגשה ראשונית. יש למלא עד לתאריך כ' באייר 14/5. רק העולים לשלב הבא של המיון יתבקשו לשלוח קבצים נוספים.

התכנית לשנה עם אפשרות להארכה לפי שיקול דעת הפורום. התכנית כוללת מפגש שבועי במשרדי הפורום בירושלים. מלגה עד 75,000 ש"ח לשנה.

לטופס:https://bit.ly/2ykJdD1

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה