< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // נייר עמדה: סיכול וכח עליון בסכסוכים חוזיים בעת קורונה (מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, אפריל 2020) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042901/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

המסלול האקדמי המכללה למינהל

 

סיכול וכח עליון בסכסוכים חוזיים בעת קורונה

אפריל 2020

 

צוות מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה:

פרופ' אורית פישמן אפורי, ד"ר עידו באום, ד"ר יפעת נחמיאס

 

משבר הקורונה הוליד צורך דחוף לבחון מצבים חוזיים מורכבים, שבהם צדדים לחוזה נקלעו למצוקת סיכול ומתקשים לעמוד בהתחייבויותיהם החוזיות. אנו סבורים כי בצד חקיקה ענפית מיוחדת לתמיכה כלכלית, דיני החוזים הכלליים הנהוגים בישראל מציידים את השחקנים במשק, ואת בתי המשפט, בכלים גמישים ומעשיים לעיצוב פתרונות צודקים ומאוזנים, המתחשבים באינטרסים היחסיים של שני הצדדים. אנו ממליצים כי משרד המשפטים יגבש נייר עמדה בבחינת "מורה נבוכים", שינחה בדבר אמות המידה המשפטיות העשויות לשמש את המתדיינים בהתאם לצורך, כגון: דחיית מועדים לקיום חיובים; ביצוע בקירוב של החוזה; מזעור נזקים על דרך של המרת דרכי השימוש בנכסי החוזה; כמו גם החזר תשלומים כספיים והשבת תמורות חוזיות שהועברו בין הצדדים. בפן הדיוני, אנו סבורים כי ראוי להבנות מנגנוני הידברות מהירים ויעילים שידרבנו את הצדדים לגישור ולפשרה. בתי המשפט מצדם צריכים להיערך לדיונים במסלול מקוצר תוך הקצאת שופטים ייעודיים. פסקי דין מוצלחים שייפסקו במהירות יחסית, יהוו איתות למשק כולו כיצד יש לפעול, וימתנו את עומס התביעות.

קישור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה