< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): משפט וממשל. גיליון מיוחד: משפט וקורונה (גד ברזילי, עלי זלצברגר ואיתמר מן-כנוביץ') [עברית] דדליין לטקסט מלא=15.7.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0042900/

מגפת הקורונה הביאה למצב קיצון שישראל טרם ידעה כמותו. מצב החירום בעקבות המגפה משותף לכל מדינות העולם, אולם ישראל נכנסה למצב זה כשהיא נתונה גם במשבר פוליטי-חוקתי הנמשך כבר שנה – ממשלת מעבר ללא רוב בכנסת המונהגת על ידי מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות שחיתות ומשפטו היה אמור להיפתח בחודש שעבר.

משבר הקורונה מעלה שאלות משפטיות רבות ומגוונות החל מיסודות המשפט חוקתי, צעדי חירום וזכויות אדם, צעדי חירום ומשטר דמוקרטי, דרך השפעת המשבר על המשפט הפרטי והמסחרי ועל דיני עבודה, וכלה בשאלות של אתיקה רפואית, מגדר, מיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות.

כתב העת ״משפט וממשל״ של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בשיתוף מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי חירום מזמינים כותבות וכותבים לשלוח מאמרים לפרסום בגיליון נושאי מיוחד המוקדש לסוגיות “משפט וקורונה”.
נשמח לשקול מאמרים תאורטיים על משפט וחירום, מאמרים השוואתיים וכן מאמרים המתמקדים בשאלות משפטיות הנובעות ממשבר הקורונה במשפט הישראלי.

פרטי הגשה ולוחות-זמנים:

1 .כדי לשמור על מגוון נושאים ולפרסם את החוברת תוך זמן קצר, נבקש לקבל מאמר קצר )עד 5000 מילים לא כולל הערות שוליים(. יש להגיש את המאמר בהתאם לכללי העריכה הנהוגים בכתב-העת, אותם ניתן  למצוא באתר הבית:http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawGov/Pages/upload.aspx

2 .את המאמרים יש להגיש עד לתאריך 2020.7.15 לכתובת המייל com.gmail@haifalawreview (נא לציין בכותרת הדוא”ל “משפט וממשל: משפט וקורונה”(.

3 .כותבים/ות רשאים להגיש תקציר מקדים של עד 500 מילה עד לתאריך 2020.6.1 ולקבל משוב מהמערכת.

יודגש כי אין בפרוצדורה זו כדי להבטיח את פרסום המאמר ב”משפט וממשל”.

4 .כל המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט פנימי במערכת כתב-העת, וכן יישלחו לשיפוט חיצוני אנונימי, על מנת לבחון את התאמתם לפרסום.

לפרטים נוספים ולהגשת תקצירים ניתן לפנות לעורכי הגיליון המיוחד,

פרופ’ גד ברזילי gbarzilai@univ.haifa.ac.il

ד”ר איתמר כנוביץ-מן imann@univ.haifa.ac.il

פרופ’ עלי זלצברגר  salzberg@law.haifa.ac.il

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added