< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: משבר הקורונה: המלצות מערכתיות למדיניות חברתית (מאיר אלרן, כרמית פדן, שחר אייל) [עברית, אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0042421/

מאיר אלרן, כרמית פדן ושחר אייל, משבר הקורונה: המלצות מערכתיות למדיניות חברתית, 7 באפריל 2020 (מקוון)

לאחר שלב ההכלה של נזקי הקורונה תיקרא ישראל לבצע את שלב ההתאוששות הכלכלית והחברתית. הבסיס לה צריך להיות ניהול דיפרנציאלי, לא-ליניארי וגמיש של "שגרת חירום", תוך הרחבה הדרגתית של רציפות תפקודית על פי סקטורים וקבוצות אוכלוסייה שהשיבה לעבודה – ולו במתכונת מוגבלת – הינה אפשרית להם מבחינה בריאותית. מדיניות זו הינה רוויית סיכונים של הידרדרות להידבקות בלתי נשלטת. הכרה בכך וניהול מושכל באמצעות תכנון מדוקדק, יישום קפדני, הסברה ממוקדת וגמישות תפעולית יאפשרו לקיימה. נטילת הסיכון וניהולו מחויבים גם בתחומי החברה והכלכלה, על מנת לקיים את החוסן הלאומי, לייצר בסיס הכרחי להיחלצות מהמשבר ולאפשר צמיחה מחודשת בעתיד.

קישור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה