< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // למאמרים (כתב עת): מעשי משפט. גיליון חצי נושאי: משפט וזכויות בעלי חיים (עמרי ידלין) [עברית] דדליין לתקצירים=22.6.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0042404-2/

קול קורא להגשת מאמרים בנושא:
״משפט וזכויות בעלי חיים״
כתב העת מעשי משפט – עורך ראשי: פרופ’ עמרי ידלין

מעשי משפט הוא כתב עת אקדמי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, המעמיד במרכז את החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל, ושנכתבים הן על ידי אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע, ביניהם עורכי דין חברתיים, מנקודת המבט של “השטח”. כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים. המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמאיים אחרים.
בכרך יג’ של מעשי משפט, שמיועד להתפרסם בסוף שנת 2021, נבקש להמשיך ולעסוק בהרחבה בשאלות יסוד על אופיו ותפקידו של מקצוע עריכת הדין; על יכולתו ומגבלותיו של המשפט להביא לשינוי חברתי; על יחסו של המשפט לאוכלוסיות מוחלשות; על היחסים המורכבים שבין משפט לחברה ועוד. בתוך כך, שם כתב העת דגש על בין תחומיות ועל כתיבה המציבה את העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים. כמו כן, כל כרך של כתב העת כולל תרגום לעברית של מאמר קלאסי בתחומים של משפט ושינוי חברתי.

גיליון חצי נושאי – “משפט וזכויות בעלי-חיים”
מלבד המאמרים הכלליים בתחומים שבהם עוסק כתב העת, אנו מעוניינים להקדיש חלק מכרך יג’ למאמרים העוסקים ביחס הרצוי והמצוי של המשפט, על ענפיו השונים, לבעלי-חיים. אנו מזמינים כותבות וכותבים מעולם המשפט ומכל דיסציפלינה אחרת לשלוח מאמרים שיתרמו לפיתוחם של דיני בעלי החיים, לקידום מדיניות ציבורית ולגיבוש גישות חדשות וכלים יצירתיים בתחום. מענקי מחקר יוענקו לשני הכותבים/ות שיימצאו מתאימים ביותר, כמלגה לעידוד הכתיבה ו/או לצורך מימון המחקר.

הנחיות כתיבה
כותבים/ות המעוניינים/ות לפרסם מאמר מקורי וחדש בגיליון יג’ של כתב העת “מעשי משפט” מוזמנים להגיש תקציר של עד 500 מילים עד לתאריך 22.6.20 בדוא”ל mmishpat13@gmail.com. לתקציר ניתן יהיה להוסיף גם בקשה למלגה ו/או למימון המחקר (אם וככל שיש צורך במימון כזה) עד לסך של כ-10,000 ש”ח כ”א.
מגישי תקצירים שייבחרו יתבקשו להגיש את המאמר המלא לצורך שיפוט אקדמי עד ליום 22.10.2020 בפורמט Word. נבקש להגביל את אורך המאמרים שיוגשו לכ-8,000 מילים, לא להרבות בהערות שוליים ולמקם אותן בסוף המאמר ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית (2006).
הכרך מתוכנן לצאת לאור בסוף שנת 2021, כאשר כנס בו יציגו כותבים/ות את מחקריהם וישוחחו עליו עם מגיבים/ות ייערך באמצע שנת 2021.
בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לעורכים בדוא”ל Mmishpat13@gmail.com.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added