< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): טבּור - כתב עת למחשבה והיסטוריה אירופית באוניברסיטה העברית (עופר אשכנזי, נדן פלדמן) [עברית] דדליין לטקסט מלא=15.6.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0041711/

קול קורא להגשת מאמרים בנושא מלחה”ע השנייה
לגיליון מס’ 10 של טבּור – כתב עת אקדמי של מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית באוני’ העברית.

הגיליון העשירי של כתב העת יעסוק בגישות חדשות בחקר ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה בהקשריה הרחבים, ובהשלכותיה על היבטים שונים בהיסטוריה המרכז אירופאית.
אנו מזמינים חוקרות וחוקרים בתחומים הרלוונטיים להציע מאמר לפרסום בגיליון.
אורך המאמר – 8,000-10,000 מילה.
את המאמרים יש לשלוח לכתובת הבאה: koebner.yearbook@gmail.com

הדד ליין לשליחת המאמרים לגיליון מספר 10 הוא ה-15 ביוני, 2020.
קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים.
* ניתן לשלוח למערכת גם הצעות לביקורות ספרים.
עורכים: עופר אשכנזי ונדן פלדמן

אתר טבור: https://tabur.huji.ac.il/
אתר קבנר: http://koebner.huji.ac.il/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added