< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: ביטוי לדיכוי או אקט של בחירה? השתיקה כתופעה חברתית בקרב פעילות ציבור בישראל (שלומית ליר) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0041313/

ליר, שלומית (2019). “ביטוי לדיכוי או אקט של בחירה? השתיקה כתופעה חברתית בקרב פעילות ציבור בישראל”. מגמות.

בספרות ובהגות הפמיניסטיות מוענקת לרוב חשיבות רבה למתן במה לקולן
של נשים ממגוון מיקומים. השמעת קול בקרב נשים נחשבת פעמים רבות
לפעולה פוליטית המבטאת עוצמה, ואילו שתיקת נשים מקושרת לשוליות
מרובה, לתחושה של העדר ידע ולהתמקמות פסיבית המושפעת מאידאל נשי
פטריארכלי. תפיסה דיכוטומית זו מעלה את השאלה אם משמעותה החברתית
של שתיקה בקרב נשים היא שלילית בלבד וניתן להתייחס אליה רק דרך עדשה
צרה של ביטוי לדיכוי ולהדרה, או שמא ניתן לראות בשתיקה אסטרטגיה
המבטאת בחירה.

קישור

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added