< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: מטעם קרן שרוני – לקידום שפות מזרח-תיכוניות, ו/או מודיעין. דדליין=23.4.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0041311/

קול קורא לפרסי “קרן שרוני” ע”ש אברהם שרוני ז”ל לשנת תש”ף/2020

הקרן ע”ש אל”מ אברהם שרוני ז”ל מזמינה להגיש מועמדות לפרסים לשם עידוד אנשים ומעשים ראויים לציון בתחומים הבאים:

א. הוראת השפה הערבית לדוברי עברית במערכות החינוך וההדרכה בארץ
ב. פיתוח ידע בשפה הערבית ובשפות מזרח תיכוניות נוספות
ג. פיתוח נושא המילונאות בשפה הערבית או בשפה הפרסית ובלהגיה/ן
ד. פעילות יצירתית או חדשנית לשיפור הפקת המודיעין
ה. עשייה אישית או קבוצתית של אנשי מודיעין שיש בה תרומה לקהילה
ו. פעילות בעלת ערך מודיעיני שראויה להערכה מיוחדת

על הבקשה לקרן לכלול:
א. פרטי המבקש – כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תמצית קורות חיים (כחצי עמוד)
ב. הצהרת המבקש – 1) האם קיבל בעבר פרס כלשהו בגין הפעילות
2) הרלבנטיות של הפעילות למטרות “קרן שרוני” (עד חצי עמוד)
ג. מעשים ומיזמים (פרויקטים) – תיאור הפעילות בצירוף מסמכים והמלצות מטעם גופים ממליצים.
את ההצעות יש להגיש עד יום כ”ט בניסן תש”ף (23 באפריל 2020)
בדואר אלקטרוני (בצירוף המסמכים הרלבנטיים כקובצי PDF) – esti.hasid@biu.ac.il
המלגות יוענקו בטקס שיתקיים במהלך חודש מאי 2020

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added