< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הודעה שנייה // למאמרים (כתב עת): משבר הקורונה - כלכלה ומשפטים (מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה) [עברית] דדליין לתקצירים=10.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040406/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושא: משבר הקורונה.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר המעמידות למבחן סוגיה זו, במבט ענפי ובמבט כלל משקי. המחקרים יכולים לעסוק בתיאוריה כלכלית ומשפטית; בלימוד מתוך משברים כלכליים גדולים שהתרחשו בארץ ובעולם ובלקחים שהופקו מהם. מוזמנים מחקרים העוסקים בסוגית הכוח העליון במשפט ובכלכלה, ובאיזו מידה יש להכיר במשבר הקורונה כ"סיכול" המצדיק השתחררות מחיובים; כן מוזמנים מחקרים העוסקים בשאלת האמצעים הכלכליים לטפל במשבר, כגון: דחיית מיסים, מתן מענקים, תמיכה ממשלתית בהלוואות בנקאיות וכד'.

על המחקר להיות רלוונטי למשק הישראלי ויש לגבש בסופו המלצות למדיניות. שני הקריטריונים העיקריים לבחירה הם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל. הצעות המחקר תובאנה לשיפוט אקדמי במרכז חת, והמרכז שומר על שיקול דעתו לאשר או לדחות הצעה. הודעת המרכז תימסר למציעים בתוך 60 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 

קישור

 

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה