< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הודעה שנייה // למאמרים (כתב עת): משבר הקורונה - כלכלה ומשפטים (מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה) [עברית] דדליין לתקצירים=10.5.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0040406/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושא: משבר הקורונה.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר המעמידות למבחן סוגיה זו, במבט ענפי ובמבט כלל משקי. המחקרים יכולים לעסוק בתיאוריה כלכלית ומשפטית; בלימוד מתוך משברים כלכליים גדולים שהתרחשו בארץ ובעולם ובלקחים שהופקו מהם. מוזמנים מחקרים העוסקים בסוגית הכוח העליון במשפט ובכלכלה, ובאיזו מידה יש להכיר במשבר הקורונה כ”סיכול” המצדיק השתחררות מחיובים; כן מוזמנים מחקרים העוסקים בשאלת האמצעים הכלכליים לטפל במשבר, כגון: דחיית מיסים, מתן מענקים, תמיכה ממשלתית בהלוואות בנקאיות וכד’.

על המחקר להיות רלוונטי למשק הישראלי ויש לגבש בסופו המלצות למדיניות. שני הקריטריונים העיקריים לבחירה הם מצוינות מחקרית ותרומה למדינת ישראל. הצעות המחקר תובאנה לשיפוט אקדמי במרכז חת, והמרכז שומר על שיקול דעתו לאשר או לדחות הצעה. הודעת המרכז תימסר למציעים בתוך 60 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 

קישור

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added