< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): "חידושים" - כתב העת לחקר תולדות יהדות גרמניה (מכון ליאו בק) (דורון אברהם) [עברית]. דדליין לטקסט מלא=1.7.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0040405/

חידושים הוא כתב עת אקדמי שפיט המתפרסם בשפה העברית ורואה אור פעם בשנה במסגרת מכון ליאו-בק בירושלים. 

כתב העת מבקש לעורר את הדיון בדבר ההיסטוריה של יהדות גרמניה והמרחב הדובר גרמנית לאורך ההיסטוריה. בהקשר זה יש לציין כי כתב העת מתייחס להיסטוריה במובנה הרחב והמאמרים יכולים לעסוק בהיבטים שונים של הפרספקטיבה ההיסטורית: תרבות, פילוסופיה, חברה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ספורט ואמנות. כמו-כן ,יתקבלו לשיפוט גם מאמרים שעניינם באינטראקציה של יהודי המרחב הגרמני עם יהודים ולא-יהודים מתרבויות וממקומות אחרים, באירופה ומעבר לה. מבחינה זו מבקש כתב העת להרחיב את השיח אודות יהודי גרמניה גם להקשרים בינלאומיים וגלובליים רלוונטיים, ולפתוח את הדיון גם לנקודת המבט הטראנס-לאומית. בהתאם לכך משמש כתב העת אכסניה לשיח מחקרי חדשני הן עבור חוקרים בכירים והן עבור חוקרים צעירים. 

חוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים לשלוח למערכת מאמרים מקוריים שלא התפרסמו בעבר. במקרים חריגים יישקל פרסום של מאמרים שהופיעו בעבר בכתבי עת נבחרים, ובתנאי שכתב היד שיישלח למערכת יהיה בשפה העברית. אורך המאמר לא יעלה על 10,000 מילים כולל הערות שוליים. יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית (150-300 מילה) ולהקפיד שהמאמר ייכתב על פי ההנחיות המופיעות באתר מכון ליאו בק:  http://www.leobaeck.org 

את המאמרים יש לשלוח למערכת בדואר אלקטרוני עד לתאריך ה-1 ביולי 2020 לכתובת הדוא"ל: chidushim@gmail.com

קבלת המאמרים לפרסום כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים . 

 

חידושים מפרסם מדור קבוע לסקירת ספרים 

בתי הוצאה לאור, חוקרים וקוראים מוזמנים לשלוח למערכת ספרים חדשים שפורסמו לאחרונה בעברית או בלועזית, הנוגעים לחקר תולדות יהדות גרמניה והמרחב הדובר גרמנית. ספרים שיימצאו מתאימים יישלחו לכתיבת סקירה שתפורסם בכתב העת . 

כמו כן, חוקרים המעוניינים להציע גיליון מיוחד, מוזמנים לשלוח תקציר (עד 1,000 מילים) ותקצירי המאמרים המוצעים. כל התקצירים והמאמרים יעברו שיפוט מדעי.

 

עורך: דורון אברהם 

מערכת: שמואל פיינר, איה אלידע, דברה קפלן, שגיא שפר, גיא מירון, אירנה אווה-בן-דוד, שרון ליבנה (רכזת מערכת) . 

מועצת המערכת: סטיבן אשהיים, מארק גלבר, שטפן ליט, יוסף מאלי, עמוס מוריס-רייך, פול מנדס- פלור, דב קולקה

מפרסם ההודעה
גלית רנד רכזת פעילויות, מכון ליאו בק ירושלים leobaeck@leobaeck.org 02-5633790
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה