< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תכנית לימודים עם מלגה: זכויות אדם והיהדות. המכון הישראלי לדמוקרטיה [ירושלים] דדליין=30.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032808/

המכון הישראלי לדמוקרטיה מכריז על פתיחת המחזור העשירי של התכנית הייחודית לתלמידי מחקר מצטיינים בתחום זכויות אדם והיהדות. את התכנית מלווה ועדה מייעצת בהנהגת נשיא בית המשפט העליון בדימוס, חתני פרס ישראל משלושה תחומים, ופרופסורים ידועי שם ממוסדות אקדמיים בישראל ובארצות הברית. התכנית פתוחה לדוקטורנטים בכל התחומים של מדעי האדם, מכל מוסדות המחקר. בשנת הלימודים תשפ"א יתקבלו לתכנית שישה תלמידי מחקר (לכל היותר).

ההתקשרות של המכון עם המלגאים תכלול:

§ מלגה שנתית בסך 65,000 ש"ח, עד למקסימום של שלוש שנים. בסה"כ עד195,000 ש"ח.
§ מעמד של מלגאי חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה בתכנית "זכויות אדם והיהדות".
§ חובת השתתפות בפעילות מחקרית הכוללת: תכנית הכשרה, סמינרים, כנסים ופרסום מחקרים.
למשלוח מועמדות ולבירורים יש לפנות לגב' שירלי בן-טולילה, רכזת התכנית: shirlib@idi.org.il

תנאי התכנית

• על המועמד להיות רשום כתלמיד מחקר לתואר שלישי במוסד מחקר בארץ או בחו"ל ובלבד שאיננו רשום כתלמיד לתקופה העולה על שנתיים (רק במקרה חריג יתקבל מועמד שרשום כתלמיד לתקופה העולה על שנתיים).
• המועמד יתחייב להקדיש את עיקר זמנו ללימודים (למעט עזרה במחקר או הוראה במוסד אקדמי).

המלגאים ישתתפו בתכנית הכשרה בקבוצת מחקר בתחום זכויות האדם והיהדות שתתקיים במכון הישראלי לדמוקרטיה. התכנית תימשך במהלך שלוש שנות המלגה ותכלול, בין היתר, שמיעת קורסים והשתתפות בסמינרים בהיקף של חצי יום, אחת לשבוע, במקביל ללוח השנה האקדמי וקריאה והכנה של חומרים, לצורך השתתפות פעילה במפגשים, בהיקף מוערך של עוד כחצי יום. כמו כן, במהלך תקופת התכנית, בתקופה שבה אין לימודים סדירים, ישתתפו המלגאים בפעילות מרוכזת בהיקף של עד 10 ימי למידה מלאים במכון. היעדרות מהמפגשים תגרור גריעה מסכום המלגה ועלולה אף להוביל לביטולה.
• המלגאי יידרש להשתתף בכנסי התכנית ובפעילויותיה השוטפות.
• המלגאי יתחייב להשלים את כתיבתו של מאמר מחקרי בתחום זכויות האדם והיהדות עד שנה מיום סיום התכנית ולהציגו במסגרת התכנית. למכון הישראלי לדמוקרטיה תהיה זכות ראשונים לפרסום המאמר במסגרות המתאימות.
• המלגה תינתן לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים מיום תחילת ההשתתפות בתכנית.
• מקבלי המלגה ייבחרו בידי ראשי התכנית, בהתייעצות עם מומחים בתחום.
• את ההחלטה על משך הזמן לקבלת המלגה יקבלו ראשי התכנית.
• המלגה השנתית תועבר ישירות למלגאים בארבעה תשלומים שווים, שישולמו פעם ברבעון ובכפוף לעמידה בדרישות התכנית.
• אין מניעה לכפל מלגות.
• מתן המלגה מותנה בכך שהמועמד יתחייב לפעול ע"פ התנאים האמורים. מלגאי שהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו ו/או חדל לעמוד בתנאים המזכים אותו במלגה יאבד את זכאותו למלגה.
• המלגאים יחתמו על הסכם המסדיר את תנאי ההתקשרות עם המכון הישראלי לדמוקרטיה. הסכמים אלו, הם שיסדירו את תנאי ההתקשרות הרשמיים בין הצדדים.

הנחיות להגשת הבקשה:

הבקשה תועבר כקובץ PDF אחד בלבד ובו:
§ קורות חיים.
§ גיליונות ציונים של תואר ראשון ושל תואר שני.
§ תקציר עבודת הגמר לתואר מוסמך ומכתבי הערכה של העבודה (למעט תלמידים במסלול ישיר לדוקטורט).
§ הצעת מחקר לעבודת הדוקטורט או שווה ערך לה (למי שטרם הגיש הצעה).
§ מכתב נלווה של המועמד המסביר את התרומה המשוערת של המחקר שלו לחקר זכויות האדם והיהדות.
§ מכתבי המלצה: א) מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט (אם נקבע מנחה) המתייחס, בין היתר, לתרומה המשוערת של המחקר לחקר זכויות האדם והיהדות. ב) שני מכתבי המלצה נוספים המעידים על כישורי המועמד והתאמתו לתכנית.

את הקובץ יש לשלוח בדואר אלקטרוני לגב' שירלי בן-טולילה, רכזת התכנית: shirlib@idi.org.il

מועד אחרון להגשת המועמדות: יום חמישי 30.4.2020 ו' באייר תש"פ עד לשעה 12:00

המועמדים יקבלו הודעה על קבלתם או אי-קבלתם לתכנית לא יאוחר מיום 15 ביוני 2020 כ"ג בסיוון תש"פ.
*מסמך זה חל על נשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

https://www.idi.org.il/centers/1122/1184

מפרסם ההודעה
שירלי בן-טולילה, ראש לשכת סגני נשיא למחקר ומנהלת פרויקטים, shirlib@idi.org.il טל' 02-5300849
כתובת מלאה
המכון הישראלי לדמוקרטיה, Pinsker Street, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה