< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עמיתות/י מחקר ומשרות ניהוליות: הוראה דיאלוגית סביב טקסטים, למידה שיתופית מתווכת מחשב ותהליכי חשיבה קבוצתית [ירושלים, תל אביב] דדליין=10.4.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0032802/

מרכז דיאלוגוס הוא מרכז מצוינות בין אוניברסיטאי לקידום הוראה דיאלוגית סביב טקסטים, למידה שיתופית מתווכת מחשב ותהליכי חשיבה קבוצתית.

המרכז פועל בשותפות עם בתי ספר נבחרים בנס-ציונה בגן-יבנה, אשדוד וערים נוספות. במסגרת המרכז פועלות מספר תכניות מחקר במדעי הלמידה והשינוי החינוכי. התכניות עוסקות בעיצוב תהליכי למידהדיאלוגיים; רגשות בשיחות למידה; למידה משותפת בטקסטים פתוחים ורב משמעיים; הבדלים בין שיחות דיגיטליות לשיחות פנים אל פנים; הבדלים במבני טיעון ומהלכים דיאלוגיים בקרב קבוצות גיל שונות; ביטויים של התפתחות מוסרית בשיח; הוראה ולמידה אינטרדיסציפלינריות; קשרים בין דפוסי תקשורת בכיתה לאקלים בית ספרי; ורפורמות בית ספריות המבוססות על פדגוגיות דיאלוגיות.

אנו מבקשים לקלוט חוקרים לפוסטדוקטורט למשרות בנות שנה ו/או שנתיים. דרושות חוקרות בעלות יכולת מחקרית חזקה, ומומחיות מקצועית ומתודולוגית באחד או יותר מהתחומים הבאים:
• מדעי הלמידה
• למידה שיתופית מתווכת מחשב
• חקר רגשות מתחומי הפסיכולוגיה החברתית, חקר השיח או פסיכולינגוויסטיקה, פילוסופיה של
רגשות, תיאוריית התקשרות או אינטרסובייקטיביות.
• מדעי הנתונים/מדעי הספורט/חקר ביצועים
• חקר שיחה/חקר אינטראקציה/ניתוח מולטימודאלי/שיח כיתה
• פדגוגיה דיאלוגית/ הוראה ולמידה בחינוך לשוני (יסודי) או הומניסטיקה/ מדעים(חט”ב/חט”ע)
• הערכה מעצבת, הערכה חדשנית של תהליכי למידה בקבוצות/ארגונים
• שינוי חינוכי
המשרות בהיקף מלא וכוללות נסיעות לעבודה בשדה ובאוניברסיטה העברית ו/או תל-אביב. תינתן עדיפות לבעלות נסיון ויכולת הוראה, פיתוח תכניות לימוד, הובלת תהליכי פיתוח מקצועי וליווי תהליכי שינוי.

לצד המשרות המחקריות, אנו מזמינים מועמדות/ים מתאימות לניהול המרכז. לתפקיד זה, לצד היכולות המחקריות דרוש נסיון בניהול עובדים, בניית תכניות עבודה וליווי תכניות מחקר.

המרכז מבקש לקלוט עוזר/ת מחקר. המועמד/ת המתאימה תהיה בעל/ת תואר שני באחד מהתחומים הרשומים למעלה, עם תיזה מחקרית, יכולת לבצע עבודה מחקרית עצמאית- סקירת ספרות, ניתוח נתונים איכותני- ויכולות הוראה והדרכה. המשרה בהיקף של % 50-60ודורשת פניות בשניים-שלושה בקרים בשבוע. העבודה בתל אביב ובבתי הספר. המשרה עשויה להתאים למועמדות המבקשות לפתח תכנית מחקר לדוקטורט.

מוזמנות/ים להציע מועמדות במייל: shelly.nativ@mail.huji.ac.ilתוך ציון סוג המשרה ומועד תחילת עבודה אפשרי

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added