< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאגר מידע: מאגר מידע היסטורי מקוון - המשטרה בישראל - אוסף בית מורשת משטרת ישראל (שלומי שטרית)

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0032525/

Israel Police Heritage Centre Archive

שלום חברות וחברים,

בית מורשת משטרת ישראל מעמיד לרשות הציבור מאגר מידע מקוון, הכולל פרסומים שונים שהוציאה לאור המשטרה בארץ ישראל, מתקופת המנדט ואילך.
שלושה גופים עוסקים במסמכים הארכיוניים של המשטרה: ארכיון המדינה, יחידת הארכיונים המשטרתית (המגנזה) ובית המורשת. חלוקת העבודה היא כזו: ארכיון המדינה שומר את המסמכים, אותם מעבירה לידיו יחידת הארכיונים (לאחר ביעור חלקם, בהתאם לנהלי המשטרה). בית המורשת אחראי לחשיפת המסמכים לעיון ולקשר עם אזרחים, המבקשים לעיין בהם. בנוסף לכך, יש בבית המורשת אוסף ארכיוני-היסטורי, של מסמכים שלא עברו, מסיבות שונות, לארכיון המדינה. האוסף הזה טרם קוטלג כיאות, והוא זמין לעיון למבקרים במקום וחלקו גם זמין ב-מאגר המידע האינטרנטי שלנו.
אני עוסק (באמצעות אנשי חוליית ההיסטוריה שבבית המורשת) בעיקר בפן אחד של עבודת הארכיון – חשיפת המסמכים והנגשתם לציבור. תחום זה הוא באחריותו של רס”מ שחר לוי, הממונה על חשיפת מסמכי המשטרה. הפניה אליו נעשית באמצעות טופס מקוון.  מאחר ומדובר בכמות עצומה של תיקים, החשיפה נעשית ע”פ פניות מהציבור ובהתאם לסדר כרונולוגי של הגשת הבקשות. חשוב להדגיש, כי אנו עוסקים רק במסמכים בני 30 שנה ויותר, בהתאם לתקנות. מסמכים חדשים יותר מטופלים באמצעות היחידה לחופש המידע שבמטה הארצי.
אנחנו מאוד מעוניינים להנגיש כמה שיותר מהמסמכים לעיון הציבור, בשאיפה לקדם את המחקר שמערב את המשטרה ותפקידיה. מאחר והארגון מעורב כמעט בכל דבר שקרה במדינה, ומצעד הרבה מפעילותו, מחקר שכזה יכול להעשיר מאוד את הידע על ההיסטוריה של החברה בישראל.
אשמח לענות על כל שאלה בנושא.
כל טוב ובריאות,
רפ”ק שלומי שטרית

קישור למאגר המידע

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added