הזדמנות // מלגה: מלגת שפינוזה לפוסטדוק - תולדות האמנות [אונ חיפה] דדליין=3.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0032111/

קול קורא – תשפ"א

מלגת שפינוזה – בתר-דוקטורט

בית הספר להיסטוריה והפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה מעוניינים להעניק מלגת בתר-דוקטורט למועמד בעל תואר דוקטור המעוניין לבצע במהלך שנה"ל תשפ"א (2020-2021) עבודת בתר-דוקטורט באוניברסיטת חיפה בתחום תולדות האמנות (להלן: "תחום המחקר"). המלגה מיועדת לאפשר לזוכה להתמסר להשתלמות בתר-הדוקטורט באוניברסיטה בתחום התעניינותו המחקרית.

בית הספר להיסטוריה קורא בזאת להשתתפות בתחרות לקבלת מלגת בתר-דוקטורט על סך 100,000 ₪  (להלן: "המלגה").

תנאי ההשתתפות בתחרות

ההשתתפות מותנית בקיום התנאים המצטברים הבאים:

 1. המועמד הנו בעל תואר דוקטור (PhD) מאוניברסיטת מחקר מוכרת בארץ או בחו"ל, למעט מאוניברסיטת חיפה.
 2. עבודת הדוקטורט של המועמד וכן תכנית המחקר להשתלמות בתר-הדוקטורט שלו הנן בתחום תולדות האמנות בכל התקופות.
 3. תכנית המחקר הנה בהיקף של עד 2,000 מילים.
 4. במועד הגשת המועמדות המועמד אינו חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
 5. המועמדות הוגשה עד למועד האחרון להגשת המועמדות – 5.2020
 6. טרם חלפו חמש שנים ממועד אישור תואר הדוקטור של המועמד.

קבלת המלגה כפופה לרישום המועמד הזוכה כפוסט-דוקטורנט באוניברסיטת חיפה וביצוע ההשתלמות במלואה. ההשתלמות תיעשה תחת הנחייתו של חוקר בכיר מן הסגל האקדמי של האוניברסיטה שיוצמד למועמד הזוכה ויחולו עליה כל הוראות תקנון מלגות בתר-דוקטורנטיות של האוניברסיטה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

אופן הגשת מועמדות

המועמדות תוגש לא יאוחר מן המועד הקובע כהגדרתו לעיל, ללשכת דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה באמצעות דוא"ל לכתובת: rcohen17@univ.haifa.ac.il

המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:

 1. אישור רשמי על זכאות לתואר דוקטור או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט.
 2. קובץ ובו פרטים על המועמד, לרבות כתובתו, תצלום תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.
 3. קורות חיים של המועמד.
 4. רשימת פרסומים של המועמד.
 5. שני מכתבי המלצה.
 6. קובץ דיגיטאלי (pdf) של עבודת הדוקטורט.
 7. תיאור קצר של תכנית המחקר המוצעת להשתלמות בתר-דוקטורט, הכתובה במבנה של מאמר שהיקפו לא יעלה על 2,000 מילים.
 8. הצהרה לפיה המועמד אינו חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בארץ, או בחו"ל.
 9. מכתב הסכמה של חבר סגל מהחוג לתולדות האמנות או בית הספר להיסטוריה לשמש כמנחה (מנטור) של המועמד בתקופת שהותו באוניברסיטת חיפה.
 10. במידה וישנם מקורות מימון נוספים לפוסט-דוקטורט, יש לפרטם.

בית הספר יהא רשאי לבקש ממועמד השלמת מסמכים או הבהרות בנוגע להצעתו ובנוגע לכל פרט אחר.

אופן בחירת הזוכה

ראש בית הספר ימנה וועדה בת שלושה שופטים (להלן: הוועדה). מזכירות בית הספר להיסטוריה תעביר את הצעות המועמדים לצרכי שיפוט ,תדון בהן ותבחר את המועמד הזוכה. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות.

הוועדה תבסס את החלטתה על בסיס הקריטריונים הבאים: חדשנות/מקוריות; איכות הכתיבה וההצגה; התרומה האפשרית של תוצרי המחקר; התאמת העבודה ליעדי בית הספר/הפקולטה ולמטרות הקול הקורא; פוטנציאל הקליטה של החוקר בפקולטה בעתיד; יינתן יתרון למועמדים דוברי השפה העברית. הוועדה תהא רשאית להתחשב בהחלטתה על קיומם/העדרם של מקורות מימון נוספים.

כללי

 1. המלגה תוענק למועמד הזוכה, בתשלומים במהלך ההשתלמות, כפי שיוחלט על ידי האוניברסיטה, וזאת באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלו ובכפוף לכך שמילא אחר מלוא התנאים שבתקנון זה ורק לאחר שחתם על נוסח ההצהרה נספח א' לתקנון התחרות ובכפוף למילוי מלוא התחייבויות הזוכה לפי תקנון זה.
 2. האוניברסיטה תהא רשאית להעניק רק חלק מן המלגה, שלא להעניק את המלגה כלל, או לחלק את המלגה בין יותר ממועמד אחד, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. האוניברסיטה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן – להפסיק או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בתחרות ו/או לשנות את תקופת התחרות ו/או את המועדים ו/או את גובה המלגה ו/או כמות הזוכים, וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
 4. אנו מצפים שבמהלך תקופת קבלת המלגה המלגאי ייקח חלק פעיל בפעילות האקדמית באוניברסיטת חיפה בכלל ובחוג לתולדות האמנות בפרט. המלגאי, ישתתף בפעילויות החוג הסדירות ויתבקש להרצות בפני פורומים אקדמיים שונים בחוג בתיאום עם ראש החוג.
 5. התחרות תתבצע בהתאם להוראות תקנון התחרות המפורטות בקישור להלן:

תקנון המלגה ועצם הגשת עבודות לשיפוט תחשב להסכמה לכל תנאי הקול הקורא והתקנון כאמור.

 1. לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לראש בית הספר להיסטוריה, פרופ' יוסי ציגלר במייל: jziegler@univ.haifa.ac.il

— כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה —

מפרסם ההודעה
יוחאי רוזן jrosen@univ.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה