< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לסטודנטים ממוצא תימני (לפחות אחד ההורים) [ישראל] דדליין=1.4.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0030208/

האגודה לטיפוח חברה ותרבות תיעוד ומחקר בשיתוף קרן פנחס יהודה יהודה ומחלקת העיזבונות האפוטרופוס הכללי מעניקים 40 מלגות ע”ס 5000 ש”ח כל אחת לסטודנטים לשנת הלימודים תש”ף.
מקבל המלגה יידרש להשתתף בפרויקט תיעוד העולים מתימן.

קריטריונים לקבלת המלגה:
תנאי סף (חובה):
• מועמד/ת ממוצא תימני (לפחות אחד מההורים).
• מועמד/ת לאחר שירות צ.ה.ל, או עתודה אקדמית או שירות לאומי.
• מועמד/ת שרשום בשנת הלימודים תש״ף למוסד לימודים מוכר ע”י מל”ג.
תנאי רשות:
• מועמד/ת ממשפחה עם קושי כלכלי להתמודד עם רכישת השכלה גבוהה.
• מועמד שיהיה מוכן לתרום לקהילה באמצעות תיעוד דמויות מהמשפחה או מהקהילה.
• כישורים רלוונטיים למיזם התיעוד.

סטודנט שייבחר לקבלת המלגה מחויב:
א. לקבל הדרכה בנושא תיעוד.
ב. לבצע תיעוד, באופן שיוגדר במסגרת ההדרכה, של לפחות חמש דמויות, ממשפחתו או מהקהילה או דמויות אחרות לאחר אישור ועדת המלגות. התיעוד יעבור עריכה ויועמד באמצעים דיגיטליים לרשות הקהל הרחב.

על סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לקבלת המלגה למלא טופס בקשה מקוון ולשלוח מסמכים נלווים כמפורט באתר.
טופס ההגשה נמצא באתר האגודה לטיפוח חברה ותרבות https://www.teman.org.il
קישור ישיר לדף המלגה: https://bit.ly/2vcMYJ2
מועד אחרון לשליחת הטופס – ז׳ ניסן תש״ף (1/4/2020)
בירור פרטים – במזכירות האגודה בכתובת מייל hatemanim@gmail.com

https://bit.ly/2vcMYJ2

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added