< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הארכה!! מענקי מחקר מטעם מרכז מינרבה לחקר סוף החיים [ישראל] דדליין חדש=30.4.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0030206/

קול קורא למענקי מחקר
בנושא שיפור רווחתם של אנשים עם דמנציה
מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים באוניברסיטת תל-אביב מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר לקבלת מענקי מחקר בנושא סוף החיים. המרכז יעניק מספר מענקי מחקר בגובה של עד 30,000 ₪ כ”א להצעות שתיבחרנה.
• המענק מיועד למימון מחקר שיעסוק בשיפור הטיפול באנשים עם דמנציה ו/או שיפור רווחתם של אנשים עם דמנציה (עדיפות למחקרי התערבות), ותוצאותיו יניבו כתיבת מאמר אקדמי.
• המחקר וכתיבת המאמר יסתיימו בתוך 15 חודשים ממועד ההודעה על קבלת המענק.
• הגשת ההצעה וקבלת מענק המחקר כרוכות בהשתתפות קבועה בקבוצת המחקר של המרכז העוסקת בשיפור הטיפול באנשים עם דמנציה (כשני מפגשים בכל סמסטר).
• מחצית מסכום המענק תוענק בראשית תקופת המחקר, והמחצית השנייה תוענק לאחר סיום המחקר והצגת טיוטת המאמר בפני קבוצת המחקר.
• המענק יכול לשמש למימון שכר של עוזרי מחקר, ניתוחי נתונים (סטטיסטיים/ איכותניים), הוצאות עריכה ותרגום, חומרים למחקר ונסיעות לצורך המחקר.
• חצי שנה לאחר מועד ההודעה על הזכייה במענק, יש להגיש דו”ח ביניים על ההתקדמות במחקר.
• החוקר/ת אחראי/ת להשגת הסכמה בכתב לביצוע המחקר מהממונה בשדה המחקר, וכן להשגת אישורי ועדת אתיקה מוסדית ו/או הלסינקי. אישורים אלה יצורפו לדו”ח הביניים.
• במאמר שיוגש לפרסום יש לאזכר את קבלת מענק המחקר מטעם מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים באוניברסיטת תל-אביב.
• מחקרים שזכו בעבר למימון מטעם המרכז אינם זכאים למימון נוסף, אך החוקרים מוזמנים להגיש בקשה למחקר חדש.
• יש להגיש את הבקשה עד 29.3.2020, לכתובת minervaeol@tauex.tau.ac.il
על הפניות לכלול:
• תקציר פרויקט המחקר (עד שני עמודים ברווח כפול בקובץ Word) כולל:
o שם המחקר ושם החוקר/ת או שמות החוקרים והמוסדות אליהם הם שייכים
o רקע מדעי
o שאלת המחקר ומטרותיו
o שיטות ושדה מחקר, כולל כלי ההערכה (שאלונים יש לצרף כנספח להגשה)
o חשיבות המחקר, חדשנותו ותרומתו
• תקציב המחקר: בקשה מפורטת של התקציב הנדרש לביצוע הפרויקט, כולל לוחות זמנים. באם הפרויקט ממומן ממקורות נוספים, יש לציין זאת בהגשה ולפרט את הסכומים.
• קורות חיים אקדמיים של החוקר/ת. אם מגישי ההצעה הם אנשי מקצוע בשטח – יש לציין מי יבצעו את המחקר/ההערכה בפרויקט.
לשאלות ולהתייעצויות ניתן לפנות בדוא”ל minervaeol@tauex.tau.ac.il

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added