< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדרת ספרים: הגשת הצעות לכתבי יד לסדרת הספרים "אובייקטים גלובליים" (כפיר לוסטיג) [עברית] דדליין לתקצירים=15.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022229/

קול קורא להגשת הצעות לכתבי יד

לסדרת הספרים "אובייקטים גלובליים" – Global Objects Book Series

עורך: ד"ר כפיר כהן לוסטיג

מועד אחרון להגשת ההצעה: 15 במרס 2020

אף על פי שהמושג "גלובליזציה" נשחק בשנים האחרונות, הוא נותר מושג מפתח אשר מתאר נאמנה את התקופה הנוכחית, וגם את כיוון ההתפתחות העתידי של היחסים בין אנשים, בין מדינות, בין תרבויות ובין חברות, לקראת יחסים שאינם מוגבלים עוד למדינות הלאום. זאת ועוד, הגלובליזציה לא רק מציינת הסתעפויות של יחסים פוליטיים, כלכליים ותרבותיים אלא גם מאפשרת את פיתוחן של צורות חשיבה וכתיבה חדשות, שביכולתן לייצג את הקשרים המורכבים האלה ולפתוח פתח להיווצרות ידע גלובלי בינתחומי.

סדרת הספרים "אובייקטים גלובליים" מבקשת לעודד חוקרות וחוקרים לפתח צורות מחקר שיתארו את הכינון הגלובלי של אובייקטים בעלי משמעויות פוליטיות וחברתיות נרחבות, בעולם ובישראל. לכותבים ניתנת חירות בבחירת האובייקט. האובייקטים עשויים להיות חומרי גלם או משאבים טבעיים, אך הם יכולים להיות גם, לדוגמה, מכשיר פיננסי, טכנולוגיה מסוימת, מאכל, פריט לבוש, כלי נשק וכדומה. הכותבים מתבקשים מצד אחד להציע נרטיב בינתחומי שבכוחו להאיר את האופנים שבהם העולם הגלובלי מעורב בכינון האובייקט ובקביעת השפעתו, ומצד אחר להראות כיצד האובייקט עצמו משפיע חזרה על עיצוב העולם – במידת האפשר מתוך דגש על ישראל. הטקסט יציג מהלך שיעקוב אחר האובייקט בשדות חברתיים ובתחומי ידע שונים.

הספרים בסדרה יהיו בהיקף של עד שלושים אלף מילה, וייכתבו במתכונת עיונית ונגישה לקהל הרחב (ולא באפרט מדעי). הספרים יראו אור בהוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.

כתבי היד שיתקבלו יצטרפו לכתבי היד האלה, הנמצאים בהכנה:

נייר, מאת מיכאל זכים

פורצלן, מאת דרור ורמן

פחמן דו-חמצני, מאת דני רבינוביץ

פחם, מאת און ברק

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש הצעות לכתב יד. במיוחד אנו פונים לחוקרות צעירות וּותיקות, ממגוון תחומי ידע וקבוצות, ומעודדים אותן להגיש הצעה. על ההצעה להיות בהיקף של עד אלפיים מילים ולכלול את הרכיבים האלה:

א. האובייקט שנבחר והטענה המרכזית על אודותיו.

ב. מבנה כתב היד וחלוקתו לפרקים.

ג. התייחסות לספרים ומחקרים רלוונטיים לנושא שהתפרסמו בעברית או באנגלית.

ד. לוח זמנים להגשת כתב היד.

להצעה יצורפו קורות חיים.

מועד אחרון להגשת ההצעה: 15 במרס 2020.

הכתובת למשלוח ההצעה: GlobalObjects@vanleer.org.il

כתובת לשאלות בלבד: kfirc@vanleer.org.il

http://bit.ly/2M5QZV7

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה