< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס הלקסיקלי השבעה עשר למחשבה פוליטית ביקורתית [אונ תל אביב 05/20] דדליין=15.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0022202/

קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית הפועלת במסגרת מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב תקיים ב-14 במאי 2020 את הכנס השנתי למחשבה פוליטית ביקורתית באוניברסיטת תל-אביב.

הרצאות הכנס אמורות לתרום לחיבורו של לקסיקון פוליטי אלטרנטיבי הממפה ובוחן מחדש את מושגי היסוד של השיח הפוליטי העכשווי ומאתגר את התפישה הלאומית-ליברלית ואת התפישה הניאו-ליברלית שעומדות במרכזו כעת.

הדיון בכנס זה, כמו באלה שקדמו לו, לא יתמקד בהוגים, בשיטות, בתקופות או בטקסטים מסוימים אלא במושגים אשר יוצעו לדיון על ידי משתתפי/ות הכנס. מושגים אלה יכולים להיות לקוחים מן המילון הפילוסופי המוכר (כגון: חירות, שוויון, זכויות, ייצוג, צדק וכדו') או לבטא צורות התבוננות שונות ומקוריות על השלטון ועל התחום הפוליטי (כגון: מרחב, זמן, גוף, טכנולוגיה, אוכלוסייה וכדו'). מושגים רלוונטיים יכולים להיות גם מושגים המתארים מכשיר (מצלמה, מסך, כרטיס מגנטי), אתר (בית, גדר) או מנגנון (משטרה, בית ספר), ובלבד שאלה ישמשו כבסיס לנקודת מבט מקורית על השלטון ועל התחום הפוליטי.

כל הרצאה בכנס תוקדש למושג אחד וניתן יהיה לזהות בה מאמץ שיטתי להשיב על השאלה "מהו x?". הצגת המושג יכולה להיות מעוגנת בתיאוריה מוגדרת אחת או לנוע בחופשיות בין כמה תיאוריות קרובות או מתחרות, ובלבד שהמוקד יהיה במושג עצמו ובמציאות שהוא מעניק לה ביטוי ואשר אותה הוא מפרש. הדיון במושג אמור להציע חידוש באחד או יותר מן ההיבטים הבאים: הבנת המושג עצמו וההקשר התיאורטי שלו; הבנת המציאות הפוליטית שהמושג מאפשר לבטא; הבנה של מגבלות הדיון התיאורטי שאותו המושג מבקש לבקר, להרחיב, או להחליף.

משתתפי/ות הכנס יוזמנו להגיש את הרצאותיהם/ן או מאמרים שיפותחו מתוכן בעקבות דיוני הכנס לפרסום בכתב העת המקוון מפתח.

מידע נוסף על קבוצת הלקסיקון למחשבה פוליטית זמין באתר מרכז מינרבה למדעי הרוח: https://humanities.tau.ac.il/minerva/research_group/lexicone 

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות, כולל תלמידי ותלמידות מחקר, להגיש תקצירים להרצאה בכנס. התקציר אמור להסביר את הבחירה במושג ספציפי ולהציג באופן תמציתי את ההקשר התיאורטי הרלוונטי ואת עיקר החידוש שבהצגת המושג. התקציר יהיה בהיקף של עד 300 מילים.

את התקצירים יש להגיש עד ה-15.3.20

https://humanities.tau.ac.il/minerva/cfp-lexical-17

מפרסם ההודעה
אריאל הנדל arielhan@yahoo.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל-אביב, Tel Aviv-Yafo, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה