< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק מחקר: מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי-ערבי [אונ תל אביב] דדליין=10.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0021523/

בשנות הלימודים תש"פ/תשפ"א (2019-2021) יממן מכון וולטר ליבך 4 מחקרים שייבחרו מתוך כל הצעות המחקר שיוגשו לעיון הוועדה האקדמית. גובה כל מענק הוא עד 25,000 ₪.

נושאי המחקר המבוקש:

  1. דילמות ואתגרים של האזרחות הערבית במדינה היהודית – פרספקטיבה משפטית או פוליטית.
  2. מדיניות המדינה כלפי המיעוט הערבי בישראל בתחומי החינוך, התכנון והתעסוקה בעשור האחרון.
  3. מאפייני השתלבותם של אזרחים ערבים בתעשיית התרבות הישראלית.
  4. שינויים בדפוסי הפעילות התרבותית הערבית בישראל.
  5. המאבק על הלגיטימיות של ארגוני זכויות אדם והדמוקרטיה בישראל.

https://social-sciences.tau.ac.il/walter-libach

מפרסם ההודעה
אמל ג'מאל lebachinst@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל-אביב, Tel Aviv-Yafo, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה