< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (ספר): מבטים היסטוריים ועכשוויים על מקומה של התנועה הרפורמית בישראל [עברית] דדליין לתקצירים=1.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0021521/

קול קורא

מבטים היסטוריים ועכשוויים על מקומה של התנועה הרפורמית בישראל

התנועה הרפורמית היא אחד הזרמים המשפיעים ביותר כיום בעולם היהודי. לחיוב או לשלילה היא ממלאת תפקיד מרכזי בשיח הציבורי בתחומים שונים. סוגיית התקבלותה של התנועה הרפורמית בישראל, היתכנותה והיקפה, מעוררת שאלות בקרב חוקרים משדות שונים. ככלל, אפשר לטעון שקליטתה של התנועה במרחב האתנו-לאומי הייתה מהוססת ונתקלה בקשיים רבים. בין הגורמים שמקובל להצביע עליהם היא התנגדותו של הממסד האורתודוקסי ומינוף כוחו הפוליטי לצורך בלימתה של היהדות הרפורמית, הזהות האנגלו-סקסית של רבות מהקהילות הראשונות, שנתפסה כזרות, ושאלת הרלוונטיות של הקהילה הרפורמית בשוק החלופות הדתיות בישראל. יש המעלים גם שאלות לגבי מידת המחויבות של התנועה הרפורמית העולמית, ובפרט זו האמריקנית, להקמתה וביסוסה של תנועה בארץ, לאור יחסה הראשוני המסויג של הרפורמה לציונות.

על האסופה: אסופה זו תבחן את אופני ומידת התקבלותה של התנועה הרפורמית בישראל, ודרכם להאיר על מבטים ישראליים אל התפוצה ועל השינוי שחל בהם לאורך זמן, על האפשרויות לפתח את הדיון על פלורליזם דתי בישראל, על המפגש בין דת ומגדר, על יחסי דת ומדינה, ועוד. הקובץ יטפל בסוגיות אלה הן דרך מאמרים שבוחנים את התנועה הרפורמית בישראל והן בכאלו המתמקדים בניתוח השיח בישראל ביחס לתנועה הרפורמית.

חוקרות וחוקרים שמעוניינות/ים להשתתף בקובץ זה מוזמנים להגיש הצעה בעברית עד ה-1 במרץ אל ד"ר אלעזר בן לולו Elazar.benlulu@gmail.com בהיקף של עד 300 מילה. על ההצעה לכלול: פרטי קשר ושיוך אקדמי של החוקר/ת ושתי פסקאות המתארות את נושא כתב היד. הודעה על השתתפות בפרויקט המחקרי תישלח עד ה-1 באפריל. במהלך חודשים יוני-יולי אנו מקווים לקיים מפגש סיעור מוחין, במהלכו ישתפו הכותבים זה את זו בכיווני הכתיבה ובנקודות מבטם. המשתתפים יתבקשו לכתוב מאמר מדעי מקורי בעברית, שהיקפו לא יעלה על 8,000 מילה, ולהגישו עד ה-1 בדצמבר 2020. כל המאמרים יעברו שיפוט, והתקבלותם מותנית בחוות דעת של קוראים חיצוניים. האסופה מתוכננת לראות אור מטעם ההוצאה לאור של מכון בן-גוריון באוניברסיטת בן-גוריון.

נשמח לשיתוף פעולה,

ד"ר אלעזר בן-לולו, ד"ד דוד ברק גורודצקי, פרופ' עופר שיף.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה