< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: תמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח [מכון בן צבי, ירושלים] דדליין=20.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020805/

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר תש"ף – 2020

מטעם מכון בן-צבי

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח תומך במחקר מתקדם הקשור לתחומי העניין של המכון. התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד"ר או פרופ'.

את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למכון בן- צבי עד ליום חמישי, כ"ה בשבט תש"ף, 20 בפברואר, 2020. לכתובת: mbz@ybz.org.il.

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים

1 . שם מגיש הבקשה.

2 . כותרת המחקר.

3 . תיאור מפורט של המחקר (כחמישה עמודים).

4 . שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמת המחקר.

5 . אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים על אודותיו: לשונו, אורכו, טיבו, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.

6 . מבצע/י המחקר – אם יש עוזרי מחקר, יש לציין את תפקידם ואת מספר השעות המשוער להעסקתם.

7 . קורות חיים של מבצע/י המחקר כולל רשימת פרסומיהם.

8 . פירוט משוער של עלויות המחקר, צילומים, הדפסות וכדומה

9 . תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים. יש לציין את הסכומים שהתקבלו מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע.

10 . בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.

הבהרות

א. מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת דוקטור ואינם מיועדים לסייע לפרסומו כספר.

ב. בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן -צבי.

ג. קבלת תמיכה ממכון בן-צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום אשר תישמר למכון. –

ד. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו או לבן משפחה מדרגה ראשונה. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר.

ה. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לנסיעה לחו"ל.

ו. חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות מתאימות.

בקשה לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי

1 . פרטי מגיש/י הבקשה:

שם: _________________________________________________________

כתובת: _______________________________________________________

טלפונים: _____________________________________________________

פקס: ________________________

Email: ______________________________________________

2 . כותרת המחקר:

____________________________________________________________

3 . יש לצרף בקובץ נפרד את תוכנית המחקר.

תוכנית זו צריכה לכלול בין השאר תיאור מפורט של נושא המחקר ותרומתו (עד 10 עמודים).

4 . שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער: ______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5 . אם מדובר בעיבוד טקסט, יש לציין את מאפייני הטקסט (לשון, אורך, טיב, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6 . מבצע/י המחקר (נא לצרף בקובץ נפרד קורות חיים לרבות רשימת פרסומים:

____________________________

____________________________

7 . עוזרי מחקר (אם יש) לרבות תפקידם:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

8 . משך הזמן המשוער להעסקת עוזרי המחקר (בשעות): ___________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

9 . פירוט העלויות המשוערות:

א. __________________________________________________________

ב. ___________________________________________________________

ג. ___________________________________________________________

ד. ___________________________________________________________

סה"כ _________________

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=7800#.Xjbh9mhvaUk

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד יצחק בן-צבי, Ibn Gabirol Street, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה