< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מרצה בספרות ערבית מודרנית (התמחות בפרוזה) [אונ תל אביב] דדליין=1.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020804/

משרה פנויה לחבר סגל בכיר בלימודי הערבית והאסלאם

החוג ללימודי הערבית והאסלאם פונה למועמדות/ים למשרה בתחום:

  • ספרות ערבית מודרנית (התמחות בפרוזה)

המשרה מחייבת שליטה מלאה בעברית ובערבית (כולל יכולת להרצות בשתי השפות), ידיעה מעולה של השפה האנגלית, ויכולת מוכחת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים. מועמדות/ים בתחומים אלו מוזמנים/ות לשלוח מועמדות.

איוש המשרה יחל באוקטובר 2020.

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מועמדים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"א.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

קורות חיים, רשימת פרסומים ומבחר עבודות יש לשלוח אל:

פרופ' אוריה שביט, ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם
בדוא"ל
arabic@tauex.tau.ac.il
(לידי רוית זינגר)

כמו כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות על-ידי הכותבים לכתובת הנ"ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה-1 באפריל 2020

המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה וצרכי החוג. אין החוג, הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

https://www.tau.ac.il/positions?qt-jobs_tabs=1#qt-jobs_tabs

מפרסם ההודעה
רוית arabic@tauex.tau.ac.il 03-6409723
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה