< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: מבטים על החברה הישראלית דרך מחזות שואה [אונ חיפה 06/20] דדליין=1.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0020503/

המרכז ללימודי ישראל במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המרכז הבין-לאומי על שם ויס-לבנת לחקר השואה והוראתה והקתדרה לציונות באוניברסיטת חיפה מזמינים אתכם לסדנת מחקר בנושא: מבטים על החברה הישראלית דרך מחזות שואה.

מאז סיום מלחמת העולם השנייה מחזאים בישראל כותבים מחזות שבמרכזם השואה והתמודדות החברה הישראלית אתה. המחזאים הישראלים כותבים לקהל ישראלי מתוך מציאות ישראלית ועוסקים בשואה אגב דיון בסוגיות ישראליות. על כן אפשר לראות בטקסטים של המחזות קפסולות של תרבות שאפשר להביט דרכן על החברה הישראלית בנקודת הזמן של כתיבת המחזה. ניתוח מגוון מבטים על השואה, שבאים לידי ביטוי בכתיבתם של מחזאים ישראלים שונים, עשוי לאפשר מבט השוואתי ורב-פנים של החברה בישראל ועל האופנים שהיא תופסת את עצמה.

אנו מבקשים לכנס קבוצת מחקר אשר תעסוק בחקר החברה הישראלית באמצעות ניתוח מחזות שואה שנכתבו בישראל, בעברית, מתום מלחמת העולם השנייה עד היום. המחזות ישמשו מקורות מרכזיים למחקר אינטרדיסציפלינרי על החברה הישראלית. כל אחת ואחד מן החוקרות והחוקרים יתבקש להציג קורפוס של מחזות (או גרסאות שונות של מחזה מסוים) שמביא לידי ביטוי את נקודת המבט של מחקרו. עיקרה של הסדנה יהיה בדיון על ההצעות השונות והזנה הדדית ביניהן. אנו מעודדים ביצוע מחקרים אשר בוחנים סוגיות לאורך זמן.

בעקבות הסדנה יתאפשר למשתתפים ולמשתתפות לכתוב מאמר מדעי אשר מיועד להתפרסם בקובץ שכותרתו הזמנית היא מחזות על השואה: מבטים על החברה הישראלית, בעריכת עופר שיף ודוד גדג'.

במאמרים אלה אנו מבקשים לנתח, באמצעות מחזות השואה, מבטים ישראליים על סוגיות כמו: נוכחותן של התפוצות היהודיות על דימוייהן, זהויותיהן וסדרי היום שלהן; יוצאי ארצות האסלאם; היחס לסביבה הפולנית, היחס לסביבה הגרמנית, יחס לעולם הלא היהודי בכלל, ערביי ישראל; ילדוּת, רגשות, הקיבוץ; העפלה, עולים, עלייה, מעברות; דתיות וזרמים ביהדות, מוות ומחלות; אוכל ורעב; מיתוסים, טקסים, פולחנים ותרבות ישראלית; טראומה וגאולה; מִגדר, נשיות, גבריות ומשפחה; לאומיות, אמנציפציה; היסטוריוגרפיות ציוניות ואחרות; סוגי הגבורה, צה"ל, נקמה; דמותו של הניצול; דמותו של 'הישראלי', תקומה לעומת שואה, התייחסויות הומוריסטיות לשואה, השוואה של השואה לסוגיות אקטואליות, התמקדות בחיי היום-יום בשואה, לקחים פוליטיים מהשואה. נושאים אלה הם בגדר הצעות ואינם מחייבים.

אפשר להציע סוגיות אחרות. חוקרות וחוקרים שמעוניינות/ים להשתתף בסדנה מוזמנים להגיש הצעה בעברית עד ה- 1 במרץ אל ענת ויינר בדוא"ל : aweiner@univ.haifa.ac.il. על ההצעה לכלול: • פרטי קשר ושיוך אקדמי • פסקה שמתארת את נקודת המבט והנושא אשר החוקר-ת מבקש-ת לבחון במחזות. • דוגמאות למחזות שעשויים לשמש במחקר הודעה על קבלה לסדנה תישלח עד ה 1- באפריל.

להתייעצות מוקדמת ולעוד פרטים לפנות לד"ר דוד גדג' בדוא"ל: davidgedg@gmail.com

שליחת ההצעות עד ל-1 במרץ לגברת ענת ויינר : aweiner@univ.haifa.ac.il

קישור

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה