< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס/מענק: חקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה [ישראל] דדליין=1.5.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0013002/

קולות קוראים לפרסים ומענקי מחקר לתואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט וגם פרסים לעבודות מחקר מצטיינות (הפרסים רק על עבודות שנכתבו באוניברסיטה העברית בשנתיים האחרונות).

מרכז נבזלין מזמין הצעות למענקי מחקר עבור תלמידי תואר שלישי:

על הצעות המחקר לעסוק בתחומי העניין של מרכז נבזלין: תולדות יהודי רוסיה ומזרח אירופה, מורשתם ותרבותם. תינתן העדפה למחקר במרחב של האימפריה הרוסית וברה"מ, במאות ה-19 וה-20. אמות המידה העיקריות לאישור הצעת מחקר הן טיב ההצעה, התאמתה למטרות המרכז וכישורי החוקר/ת. התחרות פתוחה לכל תלמיד הרשום באחת מהאוניברסיטאות בישראל. הצעות יתקבלו רק מאזרחים ישראליים או תושבים קבועים.

המענקים הינם עבור מטרות מחקר בלבד, כגון נסיעה לארכיונים בחו"ל.

http://nevzlin.huji.ac.il/grants/18

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה