< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי/ות מחקר בתחום האנטישמיות והגזענות [העברית, ירושלים] דדליין=30.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0012823/

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון יעניק בשנה האקדמית תשפ"א עד ארבע מלגות ע"ש פליקס פוזן לתלמידים לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית, אשר הוכיחו מצוינות יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ושמחקרם עוסק בתופעת האנטישמיות וגזענות על היבטיהן השונים.

המלגה תוענק למשך שנה, עם אפשרות לחידושה לשנה נוספת המותנית בהתקדמות במחקר ובאישור המנחה והוועדה האקדמית של המרכז. מקבלי המלגות יתחייבו להיות נוכחים במרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון, לכל הפחות שלוש פעמים בשבוע, ולהשתתף בפעילויות המרכז.

גובה המלגה לתלמידי מוסמך: $12,000

גובה המענק לתלמידי מחקר לסיום הדוקטורט: $15,000

המלגות מוענקות על בסיס תחרותי. על הבקשה לכלול: כותרת ותיאור מפורט של תכנית המחקר (עד שלושה עמודים); שני מכתבי המלצה; קורות חיים; רשימת פרסומים (לתלמידי מחקר); גליון ציונים ופרטי קשר מלאים.

http://scholarship.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
אלון רג'ואן alon.rejwan@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית הר הצופים, Jerusalem
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה