< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: תמיכה במחקר, מטעם מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. דדליין=13.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0012800/

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח תומך במחקר מתקדם הקשור לתחומי העניין של המכון. התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד”ר או פרופ’.

את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למכון בן- צבי עד ליום חמישי, י”ח בשבט תש”ף, 13 בפברואר, 2020 . לכתובת: mbz@ybz.org.il .

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים

1 . שם מגיש הבקשה.

2 . כותרת המחקר.

3 . תיאור מפורט של המחקר )כחמישה עמודים(.

4 . שלבי העבודה ולוח הזמנים המשוער להשלמת המחקר.

5 . אם מדובר בעיבוד טקסט יש לציין נתונים על אודותיו: לשונו, אורכו, טיבו, רמת הקושי והמורכבות שבפענוחו.

6 . מבצע/י המחקר – אם יש עוזרי מחקר, יש לציין את תפקידם ואת מספר השעות המשוער להעסקתם.

7 . קורות חיים של מבצע/י המחקר כולל רשימת פרסומיהם.

8 . פירוט משוער של עלויות המחקר, צילומים, הדפסות וכדומה

9 . תמיכה קודמת מקרנות ומגופים נוספים. יש לציין את הסכומים שהתקבלו מכל מקור תקציבי לצורך המחקר המוצע.

10 . בקשות תמיכה מקרנות ומגופים נוספים.

הבהרות

א. מענקי המחקר מיועדים למחקרים שאינם חלק מעבודת דוקטור ואינם מיועדים לסייע לפרסומו כספר.

ב. בסיס החישוב לשכר עוזרי המחקר יהיה על פי תעריפי האוניברסיטה העברית ויד יצחק בן -צבי.

ג. קבלת תמיכה ממכון בן-צבי מותנית בהסכמה לזכות סירוב ראשון לפרסום אשר תישמר למכון. –

ד. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לתשלום לחוקר עצמו או לבן משפחה מדרגה ראשונה. התקציב מיועד להוצאות הנלוות של המחקר כגון: עוזרי מחקר, צילומים, רכישת ספרים וציוד למחקר.

ה. לא ניתן להשתמש בתקציב המחקר לנסיעה לחו”ל.

ו. חוקר אשר מקבל את תקציב המחקר יוכל לממש אותו בכפוף למסירת קבלות מתאימות.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added