< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: מפת דרכים - על דרכים ומשמעותן [העברית, ירושלים 06/20] דדליין=2.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0012721/

היווצרותן של דרכים היא תופעה מורכבת המושפעת משורה ארוכה של גורמים, פיזיים ואנושיים, הפועלים במרחב הגיאוגרפי. הדרכים נושאות אופי דינאמי – הן משנות את צורתן ומשמעותן, לובשות צורה ופושטות צורה בהתאם לנסיבות היסטוריות מתחלפות, שינויים חברתיים ותרבותיים, מאבקים גיאופוליטיים ועוד. מעבר לתפקידן המיידי כנתיבי תנועה, יש בהן כדי לשקף מסורות והשקפות עולם. הן מהוות חלק חשוב בפרקטיקות דתיות כגון עלייה לרגל ותהלוכות וכן בכינון המרחב המשותף של קהילות אתניות ופוליטיות בעבר ובהווה. חקר הדרכים נוגע בשאלות הלקוחות מתחומי דעת שונים, החל מארכיאולוגיה ותולדות האמנות, דרך היסטוריה ומדע הדתות, וכלה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות, כולל תלמידי מחקר, להציע הרצאות בעברית באורך 20 דקות לסדנה שתעסוק בהיבטים שונים בחקר הדרכים בכל תקופת זמן (בעדיפות למרחב הארץ-ישראלי והסביבה).

נושאים לדוגמה:

* היבט היסטורי-ארכיאולוגי העוסק בזיהוי, שחזור ותיקוף דרכים לאור ממצאים חומריים וטקסטואליים.

* היבט מרחבי, המתמקד בהבניית הדרך ומשמעותה כמקום מפגש חברתי, דתי, כלכלי ועוד.

* היבט דתי-נראטיבי הנוגע לתפקיד הדרך במסגרת חוויות דתיות כגון עלייה לרגל.

* היבטים ספרותיים בתיאורי דרכים ומסעות.

* היבטים אמנותיים-חזותיים בעיצוב דרכים וייצוגן.

* היבט סמנטי – המושג “דרך” ומשמעויותיו.

 

מתכונת הסדנה: יום הרצאות באוניברסיטה העברית (בניין מנדל) ולמחרת חצי-יום סיור בדרכי ירושלים בהדרכת המארגנים.

הסדנה תתקיים ב-10 עד ה-11 ביוני 2020.

הצעות להרצאה (באורך של כ-250 מילים) יש לשלוח עד 2020.2.2 לכתובת: mapatdrachim.mandel@gmail.com

תלמידי מחקר מתבקשים לצרף קורות חיים.

מארגני הסדנה: נטע אמיר, עופר פוגורלסקי וחוה שורץ

Message publisher
עופר פוגורלסקי oferp88@gmail.com
Full address
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בנין מנדל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added