< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: תמיכה בספרים העוסקים בחקר האשה ביהדות. דדליין=4.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011812/

המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר באוניברסיטת בר-אילן שמח לתמוך בהוצאה לאור של ספרים העוסקים בחקר האישה ביהדות.

המרכז יתמוך בשני ספרים בסכום של לכל ספר4,000$

על המבקש/ת לעמוד בתנאים הבאים:

  • הנושא המרכזי של הספר הוא בתחום חקר האישה ביהדות
  • כתב היד אושר לפרסום בהוצאת ספרים אקדמית (נא לצרף חוזה)

יש לצרף מכתב המלצה על חשיבותו המחקרית של הספר

יש לצרף תוכן עניינים ותקציר של הספר

את הבקשות נא לשלוח למייל: fanya.g.center@gmail.com2020 עד לתאריך 4 במרץ ח' באדר תש"פ.

לפרטים: ד"ר יצחק פס 0544-936484

מחברי ספרים שייזכו למענק כספי מתבקשים לציין בעברית ובאנגלית את תמיכת: המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר The Fanya Gottesfeld Heller Center for the Study of Women in Judaism

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה