< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תיקון // מלגה: מלגות פוסט דוקטורט [מכון טרומן, העברית, ירושלים] דדליין=16.2.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011616/

האוניברסיטה העברית בירושלים

המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום

קול קורא

למלגות פוסט דוקטורט

במכון טרומן למחקר וקידום השלום

לשנת הלימודים 2020/21

המכון מציע מלגות פוסט דוקטורט) שנתיים,( מלגה ע"ש השגריר ביל בראון )שנתיים,( ופרסי שלום ע"ש מוריס י' ופיי ב' קרפף (שנה)

בסך $20,000 לשנה לכל מלגה/פרס.

המלגות מיועדות עבור חוקרים/ות העוסקים/ות בהיבטים שונים של חקר השלום ופתרון קונפליקטים. עדיפות תינתן למחקרים בתחום של המזרח התיכון, הסכסוך הישראלי–פלסטיני וירושלים.

הגשת מועמדות למלגה ניתנת למי שקיבל תואר PhD לאחר ספטמבר 2017.

נא להגיש: תעודת תואר שלישי (או אישור על הגשת הדוקטורט), קו"ח ורשימת פרסומים אקדמיים, תיאור תמציתי של המחקר המוצע במסגרת המכון (שלושה עמודים ברווח כפול, באנגלית) ושני מכתבי המלצה.

המלגה מחייבת שהות במכון טרומן במשך שלושה ימים בשבוע לפחות והשתתפות בפעילויות המכון השונות, כולל בסמינר הדוקטורנטים של המכון.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 16 לפברואר 2020

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות המכון בכתובת: truman@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5882300

לפרטים, למידע חיוני נוסף ולאופן הגשה: http://scholarships.huji.ac.il

http://scholarships.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
trumanevents@savion.huji.ac.il 025881957
כתובת מלאה
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית ירושלים, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה