< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // סדנה: סדנת חיפה לפרפורמנס 2020 [חיפה 07/20] דדליין=1.4.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0011206/

יום חמישי, 2 ביולי 2020, המשכן לאמנויות ע”ש ד”ר ראובן הכט, אוניברסיטת חיפה

סדנת חיפה לפרפורמנס, ביוזמת החוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה, היא ארוע אקדמי שמטרתו להניע מחקר ודיון בין ענפיהם המגוונים של מדעי החברה לבין חקר אמנויות המופע, באמצעות בחינת נתיבי ואופני הנדידה והפעולה של המושג ’פרפורמנס‘. אנו מזמינים חוקרים וחוקרות מתחומי ידע שונים, לרבות תלמידי תואר שני ושלישי, לשיח על אודות ’פרפורמנס‘ כקונספט מארגן וככלי אנליטי, על האתגרים התיאורטיים שמציע המושג ’פרפורמנס‘, על ביטוייו וגילויו האסתטיים, האתנוגרפיים, המגדריים, החברתיים והפוליטיים.

סדנת חיפה לפרפורמנס תעסוק בסוגי הידע המיוצרים דרך ’פרפורמנס‘. מתוך דיון רב-תחומי, תבחן הסדנה מחדש את המרחב הדיסציפלינרי הרחב של ’לימודי הפרפורמנס‘, בהקשריו האמנותיים או החברתיים. כמפגש בין-תחומי, הסדנה מבקשת לעודד דיאלוג בין תחומי ידע המסווגים במערכת האקדמית כנפרדים— תחת הקטגוריות של מדעי החברה ומדעי הרוח— באמצעות בחינה ביקורתית של ארגז הכלים התיאורטי והאתנוגרפי לחקר פרפורמנס.

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות, להגיש הצעות להצגת מחקרים אשר בוחנים היבטים אמנותיים, תרבותיים, פוליטיים וחברתיים של המושג ’פרפורמנס‘ על הקשריו הרחבים והרב-תחומיים.

הסדנה גם תכלול מושב פוסטרים של תלמידי מחקר לתואר שני. נשמח לקבל הצעות לפוסטרים מתלמידי מחקר לתואר שני (לפני או אחרי שלב התיזה).

הצעות להרצאות ולפוסטרים יכללו:

תקציר בהיקף של עד 250 מילים בעברית או באנגלית.

קורות חיים מקוצרים, בצירוף כתובת דוא”ל עדכנית.

יש לשלוח הצעות עד לתאריך 1 באפריל 2020 לדוא”ל performanceknowledge@gmail.com

לפרטים ולשאלות ניתן לפנות למתאמת הסדנה:

ד”ר רותי אבליוביץ’ ruthie105@gmail.com

נשמח מאוד אם תגישו הצעות וכמובן אם תפיצו את הקול קורא בשמועה גדולה.

קישור

Message publisher
רותי אבליוביץ' ruthie105@gmail.com
Full address
המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אוניברסיטת חיפה
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added