< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראל [עברית] דדליין לטקסט מלא=15.6.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0011002/

כתב העת ביטחון סוציאלי מזמין מחברים להגיש מאמרים לגיליון מיוחד בנושא "מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראל":

בשנים האחרונות אנו עדים להתחדשות הדיון הציבורי והאקדמי העוסק במיצוי זכויות חברתיות. דיון זה חשף פנים חדשות של התופעה כגון היקפה המשמעותי, החסמים למיצוי והמענה הארגוני המבקש להתמודד עמם, וסוכנים חדשים ממגזרים שונים, כולל מהמגזר הציבורי והמגזר העסקי, הפועלים בתחום מיצוי הזכויות. דיון זה אף הראה לנו כי עולם מיצוי הזכויות הינו שדה מחקרי ויישומי מגוון המערב תחומי תוכן השאובים מפרופסיות ודיסציפלינות שונות, ובהן עבודה סוציאלית, משפט, פסיכולוגיה, כלכלה, דמוגרפיה, סוציולוגיה, מדיניות חברתית ועוד. הגיליון המיוחד מבקש לקחת חלק בדיון זה ולהביא

לידיעות הקוראים ידע מעודכן ואינטר-דיסציפלינרי בנושא מיצוי זכויות ומערכת הביטחון הסוציאלי בישראל. ניתן להגיש מאמרים אמפיריים ותיאורטיים המבוססים על מגוון גישות מתודולוגיות ותיאורטיות. יש לנו עניין מיוחד בנושאים הבאים:

  • נגישות לצדק וזכויות
  • מדידה ואמידה של היקף תופעת אי המיצוי
  • תהליך מיצוי הזכויות בראי פרופסיות שונות
  • מחקרי שטח בנושא מיצוי זכויות
  • חסמים למיצוי זכויות
  • השלכות תופעת אי מיצוי זכויות על פרטים, משפחות וקהילות.
  • מדיניות המכוונת להתמודדות אקטיבית עם אי מיצוי
  • סנגור אישי כפרקטיקה של מיצוי זכויות

https://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/Documents/kol-kore-108.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה