< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: מבטים ישראלים על יהודי ויהדות התפוצות [מכון בן גוריון, שדה בוקר. 05/20] דדליין=1.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0011001/

במרכז ללימודי ישראל, במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, פועלת קבוצת מחקר (מעבדת ״העולם היהודי: מבטים מישראל״) שמטרתה לאפיין מגוון רחב של מבטים מישראל על העולם היהודי. במסגרת המעבדה אנו יוזמים סדנה בת יומיים שתתקיים בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתאריכים 26-27 במאי, 2020, בשיתוף עם מכון שלום הרטמן והתנועה הרפורמית בישראל.

מטרת הסדנה היא להפגיש בין חוקרים (בכירים וצעירים) מתחומי ידע שונים שמחקריהם מתמקדים בשני נושאים עיקריים: (א) היבטים ומופעים שונים של “התחדשות יהודית” בישראל, ויחסי הגומלין שהם יוצרים עם הזהויות יהודיות בתפוצות. (ב) מבטים ישראליים על העולם היהודי ועל שאלות של זהות וסולידריות ישראלית ויהודית. אנו מעודדים מחקרים אשר דנים בדרכים שבהן יהדות התפוצות משתקפת ומשפיעה על ההיסטוריה, החברה, התרבות, האומנות, העשייה וההגות הדתית, והפוליטיקה הישראלית.

בין השאלות שידונו בסדנה:

  • כיצד מלמדות תופעות שונות של התחדשות יהודית בישראל על המבט הישראלי על התפוצות?
  • כיצד נתפסות זהויות דתיות יהודיות-אמריקאיות בעיני קבוצות ישראליות שונות? מה מאפיין את ההתקבלות של היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית בישראל, ושל האורתודוקסיה המודרנית?
  • כיצד מביטות קבוצות זהות שונות בחברה הישראלית על יהדות התפוצות? ומה ניתן ללמוד ממבטן של קבוצות אלה על מיקומן בחברה הישראלית?
  • מה מאפיין את המבט הישראלי על שאלת ההמשכיות היהודית בישראל ובתפוצות?
  • כיצד זיכרון השואה והתחדשות האנטישמיות על שיח ישראל-תפוצות משפיעים ומכוננים תופעות של התחדשות יהודית?
  • מה יחסה של התפוצה הישראלית בארה״ב לשאלת הזהות היהודית? מה מאפיין את ״המבט הכפול״ של התפוצה הישראלית בארה״ב על העולם היהודי?
  • מהי ההתקבלות של פרדיגמת העמיות היהודית בישראל? מה מאפיין את התגובות הישראליות לשיח העמיות היהודית?
  • איך נראית הפילנתרופיה האמריקאית בעיניים ישראליות? ומה הזיקה בין הפילנתרופיה האמריקאית להתחדשות יהודית בישראל?
  • באיזה אופן יחסי ישראל-תפוצה באים לידי ביטוי ממשי גם בשדות חברתיים אחרים: אתניים, מגדריים, אומנותיים ועוד?
  • כיצד המבט מן הפנים-הישראלי אל החוץ-התפוצתי מאתגר את המושג “קהילה” ואת המטא-נרטיב של “העם האחד”?

חוקרים המעוניינים להשתתף בסדנה מוזמנים להגיש הצעה (בעברית או באנגלית) עד ה-15.1.2020, אל israelimabatim@gmail.com. על ההצעה לכלול פרטי קשר ושיוך אקדמי, וכן תקציר (עד 300 מילים) המתאר את המחקר ומסביר כיצד המחקר מתקשר לנושא הסדנה. הודעה על התקבלות לסדנה תישלח למועמדים עד ה-1.2.2020.

חוקרים שיתקבלו לסדנה יתבקשו להגיש טיוטת מאמר באורך של עד עשרה עמודים (3500 מילים) עד ה-1.4.2020; המאמרים יופצו בין המשתתפים לפני הסדנה, כך שבמהלך הדיונים יתאפשר שיח מעמיק אודות המחקרים השונים. המאמרים שיידונו בסדנת המחקר יהיו הבסיס, לאחר בחירה סלקטיבית, לקובץ מאמרים שפיט בהוצאת אוניברסיטת בן-גוריון (גיליון ״מבטים״ מספר 2).

בהמשך לסדנת החוקרים יתקיים כנס ציבורי בירושלים, במתכונת ערב + יום. משתתפי סדנת המחקר ידרשו להשתתף גם בכנס הציבורי. מועד ומבנה סופי של הכנס הציבור יתפרסמו בהמשך. בין תוצרי הכנס הציבורי – קובץ מסות עיוניות עכשוויות, להעמקת הדיון הציבורי בשאלת ״ישראל והעם היהודי״.

לפרטים: ד״ר דויד ברק-גורודצקי, israelimabatim@gmail.com

Message publisher
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
Full address
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added