< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: בין מהפכת פועלים לשחרור לאומי: 100 שנה לתנועה הקומוניסטית בארץ [אונ תל אביב 03/20] דדליין=30.1.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0010404/

بين الثورة العمالية والتحرر القومي: 100 عام على الحركة الشيوعية في البلاد

מרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב ומכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים וישראליים בחיפה קוראים לחוקרים, לסטודנטים, לפעילים ולכל המעוניינים להגיש הצעות להרצאות לכנס אקדמי שיתקיים באוניברסיטת תל אביב ב- 24.3.2020 לציון 100 שנה לתנועה הקומוניסטית בארץ.
מטרת הכנס היא לקיים הערכה מחודשת של עמדותיה ופועלה של התנועה הקומוניסטית בארץ, ולדון במשמעותה מבחינה רעיונית ופוליטית. ההיסטוריה של התנועה מבטאת ניסיון מתמשך, רצוף הצלחות, ומכשולים, להקים מפלגה יהודית ערבית במציאות מורכבת של עימות מתמשך בין מתיישבים לילידים, יהודים וערבים, להציג –עמדה שתשרת לפי הבנתה את שני העמים, תוך מחויבות לאינטרסים של שניהם.
אנו סבורים כי למידת ההיסטוריה הקומוניסטית בארץ תאפשר דיון קונקרטי וממוקד בסוגיות ושאלות כלליות יותר אשר העסיקו וממשיכות להעסיק אותנו, כמו קולוניאליזם, גישות לשאלה הלאומית (אינטרנציונליזם, דו לאומית, על לאומית), מרקסיזם, ליברליזם, שחרור לאומי, דה קולוניזציה וצדק חברתי.
אנחנו מזמינים הצעות שיעסקו בסוגיות הבאות:
יחסה של התנועה הקומוניסטית לציונות ולפרויקט ההתיישבות בפלסטין ההיסטורית ולעמדות השונות שנקטה כלפיו במרוצת השנים.
המשמעות של מאבק מעמדי וחלוקת העושר הכלכלי בתנאים של מאבק לאומי ועל רקע התיישבות והשתלטות מתמשכת על הקרקע ועל המרחב הפלסטיני הילידי. לאור זאת, מהי משמעותה של פעולה ערבית יהודית בתנאים אלה? –
האם ייתכן מאבק מעמדי שאינו מתייחס לסכסוך הלאומי? כיצד ניסחה התנועה את דרישותיה לשוויון במציאות כזו? איך הבינה את מושג האזרחות? כיצד אפשר לנסח, על סמך ניסיון העבר, חזון לעתיד עם משמעות יותר עבה של מושג השוויון?
מה המודל אשר פיתחה התנועה בהקשר זה? עד כמה הוא הצליח והיכן כשל?
המאבקים החברתיים כלכליים של התנועה במשך מאת שנות קיומה, לרבות ההתמודדות שלה עם השאלה – המזרחית והשילוב של המאבק המזרחי עם המאבק הפלסטיני. מהן הפרדיגמות של שיתוף הפעולה הזה? מה מגבלותיהם ויתרונותיהם, ומה ניתן ללמוד מכך?
יחסה של התנועה לתנועה הלאומית הפלסטינית לדורותיה, ללאומיות הערבית, לנאצריזם, למפלגת הבעת’, ועמדותיה לגבי האביב הערבי, להסכמי אוסלו ולרשות הפלסטינית.
הפוליטיקה הגלובלית של התנועה והקשר בין עמדה אנטי-אימפריאליסטית לעמדה אנטי-קולוניאלית.
יחסיה עם ברית המועצות והגוש המזרחי והפוליטיקה הגלובלית שלה והדרך שבה השפיעה על הפוליטיקה המקומית בעניין ישראל-פלסטין.
הצעות (עד 200 מילים) יש לשלוח עד ה 30.01.20 בצירוף פרטים אישיים מלאים למייל :
communism100@gmail.com
בברכה,
הוועדה המארגנת

הוועדה המארגנת כוללת את ראיף זריק, עיסאם מח’ול, גל הרץ, אריז’ סבאע’-ח’ורי, עבד כנאענה, ראודה מורקוס, אפרים דוידי, גדי אלגזי.

Message publisher
תום פסח tompessah@gmail.com
Full address
אוניברסיטת תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added