< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמידי/ות תואר שלישי המתמחים בחקר איראן, שיעה ויהדות איראן [אריאל] דדליין=1.3.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010401/

המחלקה ללימודי המזרח התיכון והמרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה באוניברסיטת אריאל מכריזים על הענקת מלגות מחייה לתלמידי/ות תואר שלישי המבקשים להתמחות איראן, שיעה ויהדות איראן.

המלגות מיועדות לתלמידי תואר שלישי מצטיינים/ות שמקדישים/ות את מלוא זמנם לפעילות מחקרית במסגרת המחלקה. המועמדים יהוו חלק מסביבת עבודה מחקרית מאתגרת ומעודדת המצויה בתהליך של צמיחה, יזכו להשתתף בכנסים ולפרסום מחקריהם במסגרת כתבי העת של המחלקה ומרכז המחקר.

 

מועמדים מתאימים יהיו זכאים:

– לפרס מחקר חודשי עד 7,000 ש"ח

– פרסי שכר לימוד

להגשת מועמדות יש לשלוח:

– קורות חיים

– גיליון ציונים בלימודי התואר הראשון והשני

– שמות של שני ממליצים

– תיאור קצר של תוכניותיכם המחקריות

 

את המסמכים יש לשלוח לפרופ' רונן א. כהן, ראש המרכז לחקר המזה"ת וראש המחלקה ללימודי המזה"ת

מייל mecarc@ariel.ac.il

דד-ליין: 1 במרץ, 2020

מפרסם ההודעה
דניאל וכטל daniel.j.wachtel@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת אריאל בשומרון, Ramat HaGolan Street, Ari'el
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה