< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חוקר/ת: שילוב סביבת ענן במערכת החינוך [ירושלים] דדליין=9.1.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0010303/

דרושים\ות אנשי\נשות מחקר וכתיבה בתחום החינוך

היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, מקדמת תרבות של שימוש בידע מחקרי בתהליכי עיצוב מדיניות. אחד מערוצי הפעולה של היוזמה הוא כתיבת דוחות ממוקדים שנועדו לסייעת בתהליכי קבלת החלטות במשרד החינוך.

בימים אלו מחפשת היוזמה אחר אנשי מחקר עבור מחקר וכתיבה בנושא מדיניות עיצוב סביבות למידה בבתי ספר וכן בנושא שילוב של סביבת ענן בלמידה במדינות שונות.

פרק הזמן לביצוע כל משימה הוא כשלושה חודשים. זמן זה כולל שלבי כתיבה בהתאם למבנה כללי שעוצב על פי צרכי המזמין ומתודולוגיית העבודה ביוזמה.

התשלום לפרויקט הוא 7,500 ₪ והוא מוגדר בהתאם לתוצרי ביניים.

תיתכן אפשרות לביצוע פרויקטים נוספים בתום משימה זו.

יש להגיש בקובץ אחד קורות חיים בצירוף משימה קצרה, עד לתאריך 9.1.2019 למייל:

edo.education@academy.ac.il

נא לכתוב בשורת הנושא: מועמדות לכתיבת דוחות

משימת כתיבה:

יש לאתר מקור מידע עדכני ורלוונטי לנושא שילוב סביבת ענן במערכת החינוך ולתאר בקצרה מהם קווי המדיניות העולים ממנו ומה אפשר ללמוד מהם על סגנון המדיניות.

אורך המשימה כולה לא יעלה על 20 שורות.

http://education.academy.ac.il/Lectures/Entry.aspx?nodeId=1045&entryId=21192

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה