< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: עיונים, גיליון 32 (אבי בראלי)

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9122901/

אבי בראלי (עורך), עיונים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל, בהוצאת מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון, תש”ף, 2019

תוכן העניינים של גיליון 32

רונן טראובה, משה דיין והסוגיה הפלסטינית בראי הבחירות המקומיות בגדה המערבית, 1972 /לילך רוזנברג־פרידמן, רשימת הנשים הדתיות בבחירות הראשונות לכנסת: כישלון או הישג?/ מאיר חזן, בן־גוריון ובריטניה, 1939-1930/ יאיר ברלין, ‘חרושת התלמוד’: מפעל הדף היומי ותרבות הצריכה המודרנית/ עדיה מנדלסון מעוז, פלסטין אהובתי: המקום והבית ביצירותיו הספרותיות של סייד קשוע/ אלעזר בן לולו, אתנוגרפיה של סיגְד אתיופי בקהילה רפורמית ישראלית/ אודי כרמי, האמריקניזציה של יהדות השרירים/ איתמר רדאי, יוצאי ארצות האסלאם – דימויים ותפיסות בחברה היישובית: המקרה של חנה הלנה טהון/ אורלי ק’ מירון, יזמוּת יהודית בין המנדט הבריטי למנדט הצרפתי: חיפה ובירוּת במבט משווה/ קובי כהן־הטב, הקמת גנזך המדינה במעבר מיישוב למדינה, 1950-1948

עיונים הוא כתב עת מדעי רב-תחומי. כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, ‘מאסף’ ו’סדרת נושא’ ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את התפתחות החברה והמדינה בישראל.

הגיליון יהיה זמין בספריות האקדמיות, בחנויות הספרים, ואצל המפיץ ‘ספרות עכשיו’, 03-9229175.

כל המאמרים עלו לרשת באתר!!!

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added