< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: בין דת לדעת חלק ב (אפרים חמיאל ועמרם פטר) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9121221/

אפרים חמיאל, בין דת לדעת חלק ב, עמדת ההתנגדות לסתירה בין התבונה להתגלות בהגות היהודית בת זמננו מאליעזר גולדמן עד יונתן זקס, עורך לשוני עמרם פטר, הוצאת כרמל, ירושלים תשע”ט.

ספר זה מוקדש לניתוח כתביהם של הוגים יהודים דתיים מודרניים בני זמננו, שאימצו דעה אשלייתית המתנגדת לאפשרות שקיימת לפעמים סתירה בין התבונה להתגלות והיא אינה פתירה. הספר עוסק בהגות של אליעזר גולדמן, נחום לאם, דוד הרטמן, אהרן ליכטנשטיין, יונתן זקס ומיכאל אברהם. לשיטתם ניתן ליישב את כל הקשיים המתעוררים במפגש בין דת למדע, בין מוסר ההלכה למוסר המקובל בתרבות המערב, בין המחקר האקדמי למסורת ובין הישגי התבונה להיגדי התורה. הספר הוא המשך לחלק א שבו נותחו כתביהם של הוגים דיאלקטיים באותה תקופה.

https://carmelph.co.il/book/between-religion-and-reason-part-2/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added