< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: מסגרות מתעקמות - תהליכים של שינוי במסורות חז"ל (ניסן רובין) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9120803/

ניסן רובין, מסגרות מתעקמות: תהליכים של שינוי במסורות חז"ל, הקיבוץ המאוחד, ספריית הילל בן חיים, בני ברק, 2019

הספר עוקב אחר שינויים חברתיים ותרבותיים שמתרחשים בחברה היהודית בארץ-ישראל ובבבל כפי שהם עולים מתוך עיון בספרות חז"ל. גם בחברה מסורתית שמקדשת את העבר ואינה מאפשרת חידושים, מתחוללים שינויים מתמידים סמוים מן העין. באמצעות כלים מתודיים מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ספר זה מבקש להבין את מנגנוני השינוי שפועלים בחברה מסורתית. פרקי הספר עוסקיםבשינויים במבנה החברתי והשפעתם על תפיסת העולם של חז"ל ועל טקסי מעגל החיים.

https://www.kibutz-poalim.co.il/twisting_frames

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה