< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: אני בדרכי אלך - עיון משפטי ופסיכולוגי בשישה מחזות יידיש (יניב גולדברג ונוגה לוין קייני) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9090304/

יניב גולדברג, נוגה לוין קייני, אני בדרכי אלך, הילל בר חיים הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב 2019

קריאה חדשה במבט משפטי ופסיכולוגי הנכנסת למורכבות הדמויות ומגלה את עומק החוויה הספרותית והתיאטרלית של הסיפור, ובכך מסייעת לקורא, לצופה בהצגה כמו גם לבמאי לשחקן ולחוקר להתמודד עם מרכבות הדמויות ולהבינן באור חדש. המבט הפסיכולוגי משתלב עם המבט המשפטי ומאפשר תובנות ומסקנות משפטיות חדשות, הייחודיות למחקר אינטרדיסציפלינרי זה.
המחזות הנחקרים בספר: שני קונילמל, מירהל'ה אפרת, הדיבוק, אל אדם ושטן, טוביה החולב וחתונה בעיירה.

ספריית הילל בר חיים למדעי היהדות, הקיבוץ המאוחד

https://www.kibutz-poalim.co.il/i_shall_do_it_my_way

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה