< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // אסופת מאמרים: שפה, קוגניציה, ופרשנות המקרא (רונית ניקולסקי, אישטוון צאחיס, פרדריק טאפנדן ותאמאס בירו) [אנגלית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9071118/

Nikolsky, Ronit, Istvan Czachesz, Frederick S. Tappenden and Tamas Biro (eds), Language, COgnition, and Biblical Exegesis, London: Bloomsbury Academic 2019

הספר כולל עשרה מאמרים העוסקים בניתוח המקרא והברית החדשה מנקודת מבט קוגניטיבית. החוקרים כולם עוסקים ביהדות ונצאות קדומות מנקודת מבט קוגניטיבית, ומביאים בספר דוגמאות לשיטת מחקר זו בתחום. המאמרים הם: "המדע הקוגניטיבי וניתוח המקרא", אישטוון צאחיס וגרד טאייסן; "פחד רגשי באוספי החוק בתורה", תומאס קאזן; "נוזל החיים: דם, חיים, ומטאפורות במקרא ובמזרח הקדום", אנה קתרין דה-המר-גודמה; "'לאהוב' במקרא: גישה קוגניטיבית-אבולוציונית", רונית ניקולסקי; "'כבוד ה' עליך זרח': כמה תובנות על שיח ה'כבוד' בישעיה נו-סו, על הגישה הקוגניטיבית-סמנטית", מרלין א. ברטון; "השפעת הקטגוריזציות על משמעות התרגום", שלי אשדון; "הדמיית תחיית המתים: לקראת הבנה סכימטית של האמונה בתחיית המתים בתקופת הבית השני", פרדריק ס. טאפנדן; "בלשנות ליטורגית: לקראת תחביר הקומוניקציה על האג'נט העל-אנושי ביהדות", תאמאס בירו; "מחילה ללא-חוטאים: סתירה קלאסית ביוחנן א לאור מחקר המחילה המודרני", ריקארד רויטו; "התחלות הנצרות ואבולוציה תרבותית", אישטוון צאחיס.

בלומסברי-אקאדמיק

https://www.bloomsbury.com/uk/language-cognition-and-biblical-exegesis-9781350078123/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה