< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // אסופת מאמרים: לנשׂף את הצעקה - מחקרים על יצירתו של מירון ח. איזקסון ח. איזקסון (תמר וולף-מונזון) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9061413/

תמר וולף-מונזון (עורכת), לנשׂף את הצעקה- מחקרים על יצירתו של מירון ח. איזקסוןן ח. איזקסון, הוצאת הקיבוץ המאוחד והוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשע”ט 2019

נוכחותו המרשימה והמתמדת של מירון ח. איזקסון בתודעה התרבותית הישראלית והמקום הייחודי של יצירתו בשירה ובפרוזה הישראלית בארבעת העשורים האחרונים, עוררו לאורך השנים עניין ותהודה בביקורת. עם זאת, קיים חֶסֶר בסקירה שיטתית של יצירתו, העומדת על מאפייניה התמאטיים, הרטוריים והלשוניים-סגנוניים, בפרט של יצירתו השירית.
הקובץ לִנְשֹׁף אֶת הַצְּעָקָה – מחקרים על יצירתו של מירון ח. איזקסון, אשר כולל שבעה-עשר מאמרים ומסות, שנכתבו על ידי חוקרים, משוררים וסופרים על שירתו של מירון ח. איזקסון ועל כתיבתו בפרוזה, מבקש לענות על החֶסֶר הקיים, ולכנס לראשונה יחד מבחר מקיף של מאמרים על יצירתו. מקריאת המאמרים מצטיירת יצירתו ובפרט זו השירית כחטיבה ספרותית מובחנת וייחודית בספרות הישראלית, שיש לה תווי זהות והיכר אופייניים. מאמרי הקובץ חושפים את צפניה הפואטיים המרכזיים של יצירתו של מירון ח. איזקסון, ואת אופן התבוננותו הייחודי בעצמו, בבני משפחתו, ביחסים בין בני אדם, ובמשמעותם של חפצים ואברי גוף – לעיתים בדרך של העברה רגשית ולעיתים כמטונימיה לבני האדם. מאמרי הספר בוחנים את מבנה העומק התמאטי של יצירת מירון ח. איזקסון ואת דרכי הארגון הרטוריים שהיא מפעילה.
עורכת הקובץ, פרופ’ תמר וולף-מונזון מהמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן, היא עורכת כתב העת בקורת ופרשנות. מחקריה מתמקדים בשירה העברית שנכתבה במאה העשרים, בהקשריה ההיסטוריים, הסוציו-ספרותיים, התרבותיים והלשוניים.

https://www.kibutz-poalim.co.il/Exhale_the_Cry

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added