< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: חוקים, כרכים יא-יב (2018) - גבולות החוק ומגבלות החקיקה (יניב רוזנאי) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9020510/

שלום לכולם/ן,

אנו שמחים לבשר על פרסומו של גיליון כפול (כרכים יא-יב) ומיוחד של כתב העת "חוקים", כתב העת לענייני חקיקה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים היוצא בחסות המכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר.

הגיליון הכפול עוסק במגבלות החלות על מחוקק וגבולות החוק. המאמרים בשני הכרכים בוחנים את המגבלות המהותיות וההליכיות החלות על המחוקק מזוויות נורמטיביות, השוואתיות, היסטוריות ואמפיריות. בשני הכרכים אנחנו שמחים לפרסם שני מאמרים באנגלית, פרי עטן של חוקרות מובילות בתחום תורת החקיקה ממוסדות מחקר בחו"ל. עורך אורח: ד"ר יניב רוזנאי, עורכת ראשית: שחר אברהם-גילר. אנו מקווים שתוצרי הגיליון יתרמו תרומה חשובה לפיתוח המשפט הישראלי בתחום החקיקה וכי חברי הרשת ימצאו בהם עניין.

תוכן העניינים:
גליון יא:
אהרן ברק, "מגילת העצמאות והכנסת כרשות מכוננת""
אלון הראל "החובה להפליל"
איתי בר-סימן-טוב "תורת החקיקה וגבולות החקיקה"
עמרי בן-צבי ויניב רוזנאי, "המחוקק הכל-יכול? על הגבולות הקונספטואליים של החקיקה"
תמר הוסטובסקי-ברנדס, "המשפט הבין-לאומי והליך החקיקה בישראל"
"Helen Xanthaki, "The Limits of Legislation as a Product

גיליון יב:
נועה קברטץ-אברהם "סיפורו ההיסטורי של תקנון הכנסת: גורמים מעצבים והשלכות משטריות"
הלל סומר "תרופת פלא או גלולת רעל? עיון חוזר במנגנון ההתגברות"
אסף וינר ואלעד מן "המחוקק כמאסדר: מגבלות ואילוצי חקיקה באסדרת תקשורת ושידורים"
מיכל טמיר "חקיקה פרסונלית – חקיקה סלקטיבית?"
Sofia Ranchordás, "One Foot in the Door: Evidence-Based Limits on the "Legislative Mandate

כל המאמרים זמינים באתר נבו:
https://www.nevo.co.il/Books.aspx?Type=1

הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים היוצא בחסות המכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר.

https://www.nevo.co.il/Books.aspx?Type=1

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה